Fra in­gen­ting til al­ting

BT - - PLAYOFF-GYSER -

fi­re­li­ter­skar­to­nen, ind­købt i den ara­bi­ske bu­tik, for­di den er bil­li­ge­re – og så selv­føl­ge­lig øl, Prip­ps Blå og Carls­berg six­pa­ck med plast om­kring. Der fin­des en smer­te i det, som jeg al­drig glem­mer,« skrev han om sin sult i barn­dom­men i et erin­drings­bil­le­de fra ti­den ale­ne med fa­ren, der iføl­ge Zla­tan altid hang for­an fjern­sy­net med øl og bil­le­der fra bor­ger­kri­gen i det spl­in­tre­de Ju­goslavi­en.

Og der var ik­ke me­gen hja­elp el­ler mad at hen­te, når Zla­tan for­søg­te at få mad hos moren.

»Der var ik­ke altid åb­ne ar­me. Det var sna­re­re: Hvad fanden, kom­mer Zla­tan og­så? Gi­ver Se­fik ham ik­ke no­get mad? Og en gang imel­lem blev jeg og­så ska­eldt ud: Tror du, vi er la­vet af pen­ge - skal du spi­se os ud af hu­set?,« for­kla­rer Zla­tan Ibra­him­ovic i sin bi­o­gra­fi, hvor det og­så bli­ver be­skre­vet, hvor­dan han som Mal­mø-spil­ler stjal fod­boldtøj og cyk­ler for at va­e­re li­ge så hip som med­spil­ler­ne i den sven­ske klub. Op­da­gel­sen Med op­va­ek­sten i Mal­mø og Skå­ne – blot et Wil­li­am Kvist-ind­kast fra Dan­mark – kan man med lidt god vil­je si­ge, at der er en smu­le dansk i den sven­ske su­per­stjer­ne. Men Zla­tan har og­så få­et en rød-hvid hja­el­pen­de hånd, når det ga­el­der igangs­a­et­nin­gen af den kar­ri­e­re, der i dag står som en af de største i den ny­e­re fod­bold­hi­sto­rie.

For 15 år si­den spil­le­de Ibra­him­ovic fort­sat i den lo­ka­le klub, men snak­ken om den ta­lent­ful­de ’tonåring’ hav­de al­li­ge­vel brudt de sven­ske gra­en­ser og var og­så nå­et over på den an­den si­de af Øre­sund. Her hav­de Jo­hn Ste­en Ol­sen fra Hvi­d­ov­re op­fat­tet po­le­mi­k­ken om­kring det nye sven­ske stjer­neskud.

Ol­sen, der den­gang som nu var an­sat som ta­lentspej­der i den hol­land­ske stor­klub Ajax Am­ster­dam, fik øj­ne­ne op for den sven­ske vi­dun­der­dreng og an­be­fa­le­de ham til Ajax, der slog til uden at tø­ve. Zla­tan var for før­ste gang ble­vet for stor til Sve­ri­ge. Det skul­le ske man­ge gan­ge si­den.

»Jeg be­sø­ger ham, når han er hjem­me i Mal­mø, og jeg var ne­de at be­sø­ge ham, da han blev me­ster med Bar­ce­lo­na. Når han spil­ler vig­ti­ge kam­pe, sen­der jeg ham og­så altid en sms og øn­sker ham held og lyk­ke,« forta­el­ler Jo­hn Ste­en Ol­sen om for­hol­det til su­per­stjer­nen i bo­gen ’Alt om Zla­tan’. Im­pe­ri­et Op­hol­det i Ajax var Zla­tans springbraet til net­op den til­va­e­rel­se som su­per­stjer­ne, der i dag kla­e­ber til ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.