DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er åben­bart for­skel på, hvor me­get man tror på Dan­mark i af­ten ud fra hvil­ket book­ma­ker man spil­ler hos.

I hvert fald er der stor op­bak­ning til Dan­mark hos Od­dset­spil­ler­ne. Her er om­kring halv­de­len af om­sa­et­nin­gen kom­met på sejr til Dan­mark, mens blot 35 pro­cent tror på svensk sejr.

Helt mod­sat ser det ud hos Nor­di­cBet. Her er 53 pro­cent af al­le ind­skud fra de dan­ske kun­der kom­mer på sejr til Sve­ri­ge, og det er en smu­le over­ra­sken­de med så stor for­skel på de to ud­by­de­res spil­møn­ster.

»Det er me­get over­ra­sken­de, at over halv­de­len af al­le dan­ske ind­sat­ser hos Nor­di­cBet ind­til vi­de­re er spil­let på svensk sejr. Dan­ske kun­der tror nor­malt mest på Dan­mark, men lands­hol­det har jo ik­ke im­po­ne­ret de se­ne­ste måneder,« si­ger Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.