Stress på­vir­ker din for­dø­jel­se

BT - - KLUMME - Na­e­ste uge:

Imin kost­kli­nik har jeg man­ge kli­en­ter, der ger­ne vil slan­ke sig. De føl­ger kost­pla­ner og slan­ke­pro­gram­mer nø­je, al­li­ge­vel er det et mini­malt va­egt­tab, de får ud af de­res an­stren­gel­ser. Men når vi ta­ler om de­res liv – fin­der vi of­te syn­de­ren i de­res stres­sni­veau, som er alt for højt.

Når krop­pen ud­sa­et­tes for stress, går den au­to­ma­tisk i alarm­be­red­skab. Vi er pa­ra­te til at flyg­te li­ge­som ste­nal­der­man­den, der ka­em­pe­de for fø­den el­ler flyg­te­de fra et sul­tent rov­dyr. Når vi er i en så­dan ’flugt­til­stand’, bru­ger krop­pen ik­ke kra­ef­ter el­ler res­sou­cer på at for­dø­je den mad, vi har spist – el­ler på at for­bra­en­de ener­gi­en ef­fek­tivt.

Op til en tre­di­e­del af krop­pens ener­gi­for­brug går til for­dø­jel­se, ned­bry­del­se og op­ta­gel­se af mad. At stop­pe for­dø­jel­sen mid­ler­ti­digt på grund af en op­stå­et fa­re, og ret­te sit fo­kus på no­get vig­ti­ge­re, er en over­le­vel­ses­tek­nik. Når vi er stres­se­de, går blo­det fra ma­ve­sa­ek og for­dø­jel­se, til ar­me og ben. For det er ar­me og ben, vi skal bru­ge til flugt og kamp.

Hver­da­gens kamp

I dag står vi sja­el­dent over­for sam­me ud­for­drin­ger med an­gri­ben­de dyr el­ler fjen­der. Men stress i hver­da­gen for­år­sa­get af øko­no­mi­ske pro­ble­mer, so­ci­a­le ud­for­drin­ger, ar­bejds­pres m.m., gør nøj­ag­tig det sam­me ved vo­res for­dø­jel­se –den går i stå, og krop­pen hol­der på sit sul.

Stress i ur­ti­den på­vir­ke­de kun krop­pen kortva­rigt. Man kan si­ge, at der var me­re ba­lan­ce mel­lem stress og af­slap­ning.

Det er der ik­ke på sam­me må­de i dag, for­di man­ge af os kon­stant er stres­se­de. Det har kon­se­kven­ser for bl.a. va­egt­tab.

Når vi er stres­se­de, bli­ver vi let for­stop­pe­de, da tar­mens pe­ristal­tik un­der stress ik­ke fun­ge­rer li­ge så godt, som når vi er af­slap­pe­de. En for­stop­pet tarm kan gi­ve for­skyd­nin­ger i vig­ti­ge tarm­bak­te­ri­er, så bak­te­ri­e­fl­ora­en ik­ke fun­ge­rer op­ti­malt. Forsk­ning ty­der på, at bak­te­ri­er­ne i din tarm er med til at be­stem­me, hvor­dan din hjer­ne re­a­ge­rer på stress. Iføl­ge et nyt stu­die ud­gi­vet i tids­skrif­tet ’Trends in Neu­rosci­en­ces’ kan bak­te­ri­er i tar­me­ne ak­ti­ve­re ner­ve­ba­ner i cen­tral­ner­ve­sy­ste­met. Ja­ne Fo­ster og Ka­ren-An­ne McVey Neu­feld fra McMa­ster Uni­ver­si­ty i Ca­na­da, har la­vet stu­di­et, der vi­ser, at man­ge af tar­mens bak­te­ri­er er med til at for­me, hvor­dan vo­res krop re­a­ge­rer på stress.

sund­hed

Stress mod­vir­ker din

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.