Hol­lywoods

Brad Pitt og An­ge­li­na Jo­lie spil­ler for an­den gang sam­men, når de­res nye film ’By the Sea’ i den kom­men­de uge får pre­mi­e­re

BT - - INDBLIK - Hen­ning Hø­eg

ho­eg@bt.dk

Nadop­te­re sit an­det barn Za­ha­ra.

Si­den hen­des egen far, Jon Voigt, i sin tid for­lod fa­mi­li­en til for­del for en gift kvin­de, var ut­ro­skab ik­ke no­get, An­ge­li­na Jo­lie så på med mil­de øj­ne. »Men nog­le gan­ge er der ba­re ik­ke no­get at gø­re.« Året ef­ter var An­ge­li­na Jo­lie så­le­des gravid med hen­de og Brad Pitts dat­ter, Shi­loh. Han var ble­vet skilt fra Ani­ston, der ved fle­re lej­lig­he­der hav­de slå­et fast, at hun end­nu ik­ke var klar til at bli­ve mor. Snart blev Brad Pitt og­så juri­disk far til Jo­lies to adop­tivbørn Mad­dox og Za­ha­ra.

Bør­ne­flok­ken

I dag er An­ge­li­na Jo­lie og Brad Pitt fora­el­dre til i alt seks børn – tre adop­te­re­de og tre bi­o­lo­gi­ske. Skul­le nog­le va­e­re i tvivl om ’Bran­ge­li­nas’ so­li­de stjer­ne­sta­tus på den in­ter­na­tio­na­le show­biz-him­mel, er det va­erd at hu­ske på, at ’Pe­op­le Ma­ga­zi­ne’ og ’Hel­lo Ma­ga­zi­ne’ i 2008 be­tal­te knap 100 mil­li­o­ner kr. for de før­ste ba­by-bil­le­der af par­rets yng­ste, tvil­lin­ger­ne Vi­vien­ne Mar­che­li­ne og Knox Léon.

Det er en re­kord, der slår bå­de de roy­a­le og al­ver­dens sku­e­spil­ler­stjer­ner.

Selv­om de er smuk­ke som gu­der og ri­ge som olies­hei­ker med hjem i bå­de New York, New Or­le­ans, Frank­rig og Ca­ri­bi­en, så har Brad Bitt og An­ge­li­na Jo­lies liv ik­ke altid va­e­ret en dans på ro­ser.

I med­gang og mod­gang

Så­le­des dø­de bå­de An­ge­li­nas mor, mor­mor og tan­te al­le i en ung al­der – af bryst­kra­eft. Som fore­byg­gel­se fik sku­e­spil­le­rin­den i 2013 der­for fjer­net beg­ge si­ne bryster. Og året ef­ter gik hen­des ae­g­ge­stok­ke sam­me vej. På grund af sin ge­ne­ti­ske arv hav­de An­ge­li­na Jo­lie na­e­sten 90 pct. risiko for at få de sam­me kra­eft­syg­dom­me, som hav­de ko­stet kvin­der­ne i fa­mi­li­en li­vet.

Selv­om ope­ra­tio­ner­ne har va­e­ret trau­ma­ti­ske for hen­de og bl.a. har med­ført at An­ge­li­na Jo­lie er gå­et tid­ligt i over­gangs­al­der, har hun ud­talt:

»Ind­gre­be­ne har kun få­et mig til at fø­le mig end­nu me­re kvin­de­lig. Jeg har ta­get nog­le sto­re og vig­ti­ge valg, men i dag er min risiko for kra­eft for­svin­den­de lil­le. Jeg op­for­drer al­le kvin­der i sam­me si­tu­a­tion til at gø­re sig til­sva­ren­de over­vej­el­ser.«

Kon­stan­te ryg­ter

I ame­ri­kan­ske su­per­mar­ke­der kan man med ja­ev­ne mel­lem­rum la­e­se gos­sip-over­skrif­ter som ’An­ge­li­na dø­den na­er’, ’Der­for si­ger Brad: ’Nu skri­der jeg’ og ’Brads og Ang­lies selv­mord­s­pagt’. Of­te er det bla­de som ’The Star’ og ’Na­tio­nal Enqui­rer’, der op­fin­der tra­ge­di­er­ne. Det gør de, iføl­ge par­rets go­de ven Ge­or­ge Cloo­ney, af den simp­le år­sag, at Brads og An­ge­li­nas vir­ke­lig­hed er ’ke­de­ligt har­monisk’.

Så­le­des skif­tes par­ret, der sid­ste år en­de­lig blev gift, til at la­ve film. Mens den ene ar­bej­der, pas­ser den an­den bør­ne­ne. Når Brad Pitt og Ang­li­na Jo­lie en sja­el­den gang fil­mer sam­men – som i ’By the Sea’ – sør­ger nan­ny’er­ne der­hjem­me for at pas­se børn og mad­lav­ning. De seks børn un­der­vi­ses en­ten på al­min­de­lig sko­le el­ler af spe­ci­a­lud­dan­ne­de la­e­re­re, der rej­ser med fa­mi­li­en – ver­den rundt. For pen­ge – er ik­ke rigtigt et pro­blem.

Med en år­lig film­løn på over 200 mil­li­o­ner kr. er po­wer­par­ret, der beg­ge har de­res eget pro­duk­tions­sel­skab, blandt klo­dens bedst be­tal­te sku­e­spil­le­re. Ale­ne på re­k­la­me-ind­ta­eg­ter (bl.a. fra Tys­kland, Ja­pan og USA) tjen­te de i 2013 til­sam­men 140 mil­li­o­ner kr. Ik­ke over­ra­sken­de vi­ste en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get i 42 for­skel­li­ge lan­de i 2012, at Brad og An­ge­li­na el­ler ’Bran­ge­li­na’ er ver­dens mest magt­ful­de show­biz-par.

Det ser ud til, at suc­ce­sen for­sa­et­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.