Jon­na Jep­sen

BT - - 180° -

• 57 år. • Mor til tvil­lin­ger­ne Ma­ri­na og Fi­lip på 23 år. • Skilt fra bør­ne­nes far, men bor sam­men med sin ka­e­re­ste. • Vok­se­nun­der­vi­ser, co­ach og fored­rags­hol­der. • Spe­ci­al­kon­su­lent i Rafael Cen­te­ret og in­de­ha­ver af Pre­em Team. • Stif­ter af Dansk Pra­e­ma­tur For­e­ning. • Ar­bej­de­de tid­li­ge­re med re­k­la­me og PR. • Har skre­vet fle­re bø­ger om for tid­ligt fød­te børn. • Til­by­der fora­el­dre og fag­per­so­ner råd, vej­led­ning og be­hand­ling af børn, der er for tid­ligt fød­te el­ler af an­dre år­sa­ger i mi­striv­sel. • Sam­ar­bej­der med et net­va­erk af 150 be­hand­le­re i Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.