15mi­nut­ter er nok

Lange tra­e­nings-pas gør dig ik­ke sta­er­ke­re. Tra­en kort og hårdt, hvis du vil i su­per­form

BT - - KROP I BALANCE -

Mu­sik­ken pum­per. Sve­den dryp­per, mus­k­ler­ne bra­en­der, be­ne­ne ek­ser un­der dig og du gis­per ef­ter vej­ret. »Kom så­åååå! Og fem me­re. Bliv ved, bliv ved, bliv ved,« rå­ber in­struk­tø­ren. Hold op, det er hårdt. Du bli­ver sta­kån­det af he­le ti­den af gå til ven­stre, når der bli­ver sagt høj­re. Men pyt, du føl­ger med, så godt du kan. Det må va­e­re drø­n­ef­fek­tivt, når det er så hårdt, ta­en­ker du.

Jeg ta­ger hat­ten af for din må­l­ret­tet­hed. Virkelig. For du vil ba­re så må­l­ret­tet fed­tet til livs. Men prøv ef­ter så­dan en tra­e­nings­ti­me og se dig i spej­let. Ser du skarp ud? El­ler er du én stor va­e­ske­op­hob­ning?

Hvis jeg bad dig om at ta­ge cyk­len hjem, lø­be op ad trap­per­ne på kon­to­ret el­ler ta­ge på le­ge­plad­sen med di­ne børn, vil­le du si­ge ’Yes’ el­ler vil­le du rul­le med øj­ne­ne – ta­ge bi­len og ele­va­to­ren og sma­ek­ke fød­der­ne op på so­fa­en­bor­det og fal­de i søvn for­an fjern­sy­net?

Sva­rer du ja til valg­mu­lig­hed nr. to, er det slet ik­ke un­der­ligt.

In­ef­fek­tiv tra­e­ning

For din kro­ps gra­en­ser er for la­engst ble­vet over­skre­det un­der tra­e­nin­gen. Al ener­gi er vre­det ud af dig sam­men med sved­drå­ber­ne.

Dét er vold­somt hårdt at la­eg­ge ud på den må­de. End­nu hår­de­re at bli­ve ved. Og det er vold­somt in­ef­fek­tivt for dit fedt­tab og din for­bra­en­ding på la­en­ge­re sigt.

Ik­ke de­sto min­dre, er form­len (Høj puls + højt tem­po + høj mu­sik + i gang he­le ti­men = bra­end det fedt af) stort set dén samt­li­ge tra­e­nings­ti­mer i fit­nes­scen­ter­ne er skå­ret over.

Men når du ar­bej­der ved høj puls og sam­ti­digt skal hol­de dig i gang i en hel ti­me el­ler me­re, så ar­bej­der du med lav be­last­ning. Fak­tisk bru­ger du i lø­bet af så­dan en ti­me kun 20-30 pct. af din mak­si­ma­le musku­la­e­re yde­ev­ne, selv­om det fø­les som om, du an­stren­ger dig mak­si­malt. Når du er i gang i en hel ti­me op­ar­bej­der du en stor stres­s­re­spons i krop­pen.

Re­sul­ta­tet er, at du tra­e­ner di­ne lang­som­me, ud­hol­den­de mus­k­ler, som har mini­mal for­bra­en­dings­po­ten­ti­a­le, sam­ti­digt med at du stres­ser din krop. Jeg vil in­vi­te­re dig til et lil­le eks­pe­ri­ment: Er­stat al din tra­e­ning de na­e­ste 14 da­ge med 4x15 mi­nut­ters tra­e­nings­pas – og se og ma­erk for­skel­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.