’Jeg ser hvad som helst i tv’

Ca­mil­la Ben­dix spil­ler ju­le­man­dens ko­ne i årets ju­le­film for børn – ’Jag­ten på el­ver­dron­nin­gens hjer­te’

BT - - BOG-FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? AE­g­te­mand: Børn: Tv: Film: Ak­tu­el: Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser

ho­eg@bt.dk Foto Mor­ten Du­e­holm

me­get lyk­ke’ og ’Li­vet’. De er go­de.« Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? »Det bli­ver ’Den der ly­ver’ af Ida Jessen. Den skul­le va­e­re skøn.« »Jeg el­sker ra­dio. Jeg skif­ter lidt mel­lem ka­na­ler­ne, og så po­dca­ster jeg ra­di­odra­ma. Li­ge nu sid­der jeg i en bil med Lars Hjorts­høj, så ’Ba­da­bing Show’ er selv­føl­ge­lig fan­ta­stisk. »Åh, det er sva­ert... Jeg kan godt li­de ja­zz, soul, funk og klas­sisk. Ej, jeg kan sgu ba­re godt li­de mu­sik.« »Det var selv­føl­ge­lig ’Em­ma og Ju­le­man­den – Jag­ten på el­ver­dron­nin­gens hjer­te’.« »Jeg er me­get glad for den østrig­ske in­struk­tør Mi­cha­el Ha­ne­kes film. Det var ham, der i 2013 vandt en Oscar for fil­men ’Amour’. Han la­ver film, som sid­der fast i sja­e­len.« • Lou­is og Tho­mas. • Kendt fra bl.a. ’Som­mer’, ’Rej­se­hol­det’ og ’Bro­en II’. • Bl.a. ’De grøn­ne slag­te­re’ og ’Far til fi­re – gi’r al­drig op’. • ’Em­ma og Ju­le­man­den’ i bi­o­gra­fer lan­det over. »Jeg hør­te Al Jar­reau i Ama­ger bio. En lil­le, in­tim kon­cert med en ae­l­dre mand, der swin­ge­de på den der må­de. Helt cool og ro­lig. Se­ne­re skal jeg til kon­cert med ’Pi­ge­ko­ret i mør­ke’. Det gla­e­der jeg mig til.« »Det må bli­ve Prin­ce i 1980er­ne. Den hu­sker jeg som en lang op­tur. Den blev så­dan en op­le­vel­se på min ung­dom. Og så må jeg li­ge na­ev­ne en Lar­ry Gra­ham-kon­cert, som min mand og jeg op­le­ve­de i Pa­ris. Det er 70er-funk, når det er vil­dest. Den kon­cert va­re­de i fi­re timer. Vi kun­ne knap gå, da vi skul­le hjem.«

»Jeg el­sker al­le dra­ma-se­ri­er­ne.« »Vi har ik­ke så man­ge ka­na­ler der­hjem­me. Men jeg el­sker at sid­de sam­men med mi­ne søn­ner, når jeg er hjem­me om af­te­nen og se – ja­men hvad som helst.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.