BLOD­BAD I PA­RIS

Pa­ris blev sent i af­tes ramt af fle­re sky­de­ri­er og eks­plo­sio­ner. Mindst 35 er dø­de

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jes­per V. Lar­sen | jvl@bt.dk

Gid­sel­tag­ning og sku­dan­greb

Pa­ris blev sent i af­tes ud­sat for fle­re angreb. Iføl­ge Reu­ters har 35 men­ne­sker mi­stet li­vet. Sam­ti­dig mel­der nyheds­bu­reau­er­ne om en gid­sel­tag­ning i en nat­klub.

An­gre­bet in­de­bar bå­de sky­de­ri­er og eks­plo­sio­ner.

Der blev åb­net ild mod en re­stau­rant ved navn Petit Cam­bod­ge i by­ens 11. di­strikt. En el­ler fle­re ger­nings­ma­end skal ha­ve brugt et au­to­mat­vå­ben mod ga­ester­ne i re­stau­ran­ten.

Et vid­ne si­ger til Fran­ce 24, at der var fle­re ger­nings­ma­end: Så ma­ske­re­de ma­end »Al­le var uden­for på re­stau­ran­tens ter­ras­se, da vi li­ge plud­se­lig så nog­le ma­ske­re­de ma­end, der be­gynd­te at sky­de i al­le ret­nin­ger. Det føl­tes som om, det stod på i lang tid,« si­ger vid­net, An­ne-Sop­hie.

Et an­det øjen­vid­ne si­ger til avi­sen Li­béra­tion, at han hør­te mindst 100 skud.

Der skal og­så va­e­re hørt skud na­er en kon­cert­sal ved navn ’Ba­ta­clan’ i Pa­ris. Her holdt be­va­eb­ne­de ma­end iføl­ge AFP fle­re gids­ler.

Der blev og­så rap­por­te­ret om eks­plo­sio­ner na­er det fran­ske sta­dion ’Sta­de de Fran­ce’’, hvor det fran­ske fod­bold­hold fre­dag spil­le­de mod Tys­kland i en ven­skabs­kamp.

Den fran­ske pra­esi­dent Fran­cois Hol­lan­de var til ste­de ved fod­bold­kam­pen, og blev nu evaku­e­ret fra ste­det.

Eks­plo­sio­ner­ne skal ha­ve ramt en bar na­er sta­dion. I alt mel­des det om tre eks­plo­sio­ner. Fryg­ten spred­te sig Det er end­nu uklart, om af­te­nens ha­en­del­ser i Pa­ris har for­bin­del­se til hin­an­den.

BT tal­te sent i af­tes med 24-åri­ge An­na Hof­f­mann Ki­er­ke­gaard, der be­fandt ta­et på de om­rå­der, der var un­der angreb. Hun be­ret­te­de, hvor­dan fryg­ten spred­te sig i by­en.

»Jeg tør ik­ke gå ud. Jeg kan hø­re am­bu­lan­cer­ne, og de bli­ver ved med at kom­me.«

Den dan­ske fold­bold­stjer­ne Mat­hi­as Zanka Jør­gen­se var og­så ta­et på sky­de­ri­er­ne i Pa­ris - men han un­der­stre­ger selv, at han er okay.

»Det er kor­rekt, jeg er i Pa­ris, jeg var på det sted på Rue Ali­bert, hvor der blev skudt. Bå­de mi­ne ven­ner og jeg er uskad­te og i god be­hold,« skrev han på Twit­ter.

An­gre­bet in­de­bar bå­de sky­de­ri­er og eks­plo­sio­ner. Foto: Reu­ters

Et øjen­vid­ne si­ger til avi­sen Li­béra­tion, at han hør­te mindst 100 skud. FOTO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.