DØ­DE­NS NAT i Pa­ris

BT - - TERROR I PARIS -

TER­ROR I PA­RIS sig ind som en mørk dag i Eu­ro­pas hi­sto­rie. Min­dre end år ef­ter, at den fran­ske sa­ti­rea­vis Char­lie Heb­do blev an­gre­bet og 12 per­so­ner dra­ebt, rystes Frank­rig nu af det va­er­ste ter­r­or­an­greb i ny­e­re tid. På den­ne el­lers helt al­min­de­li­ge fre­dag gik ot­te ter­r­o­ri­ster si­mul­tant til angreb på, hvad der må be­teg­nes som helt al­min­de­lig ve­st­lig livs­stil. Fest, sport og mu­sik. På en ti­me slog de til på seks for­skel­li­ge adres­ser i den fran­ske ho­ved­stad: To ba­rer, to re­stau­ran­ter, kon­cert­ste­det Ba­ta­clan og fod­bold­sta­dio­net Sta­de de Fran­ce.

Det var nø­je ud­valg­te ste­der iføl­ge ter­r­or­grup­pen Is­la­misk Stat, som i går kom med en of­fi­ci­el ud­mel­ding, hvor grup­pen tog det ful­de an­svar for hand­lin­ger­ne. Der var ta­le om ‘per­ver­se fe­ster’, og de mindst 127 me­nings­lø­se drab skul­le be­trag­tes som en ‘la­e­re­streg’ for fransk­ma­en­de­ne og ik­ke mindst pra­esi­dent Hol­lan­de, som hav­de ’pra­let’ af kam­pen mod Is­la­misk Stat. Skød i Guds navn Fod­bold­spil­le­ren Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen, der til dag­lig spil­ler for FCK, var blot et blandt man­ge øjen­vid­ner, der kun­ne be­kra­ef­te, at de skød i Guds navn.

»Jeg er her­ne­de med to ven­ner. Vi er på vej ud for at spi­se på en re­stau­rant, men gør stop for at ta­ge en drink in­den. Plud­se­lig ser jeg dog en mand tra­e­de ud af en bil og rå­be ’Al­la­hu Ak­bar’, in­den han sky­der om­kring sig,« forta­el­ler Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen til Ek­stra Bla­det.

Han be­fandt sig i det tren­dy nat­te­livs­spot i 10. ar­ron­dis­se­ment, og det var net­op her i det, no­gen kun­ne be­trag­te som ’syn­dens hu­le’, at ter­r­o­ri­ster­ne sat­te det før­ste dra­e­ben­de angreb ind. Et øjen­vid­ne så iføl­ge den bri­ti­ske tv-sta­tion BBC en mand sti­ge ud af en bil med et tungt vå­ben, og fle­re øjen­vid­ner hør­te li­ge­som den dan­ske fod­bold­spil­ler, at no­gen råb­te ’Al­la­hu Ak­bar’.

De før­ste skud faldt ik­ke, hvor Mat­hi­as ’Zanka’ Jør­gen­sen op­holdt sig, men i na­bo­ga­den Rue Bi­chat på ba­ren Le Ca­ril­lon. Da de sma­eld­te om­kring klok­ken 21:20, tro­e­de ba­rens ga­e­ster i før­ste om­gang, at det var nytår­skr­udt, som var gå­et af. Bag­ef­ter op­da­ge­de et øjen­vid­ne, at en mand stod og af­fy­re­de et au­to­mat­vå­ben.

»Folk smi­der sig på gul­vet. Vi trak et bord hen over vo­res ho­ve­d­er for at be­skyt­te os,« forta­el­ler øjen­vid­net Bent Grant til BBC.

Kort ef­ter kryd­se­de de sam­me to ger­nings­ma­end ga­den til den hip­pe re­stau­rant ’Petit Cam­bod­ge’, som Jeg kig­ger mig over skul­de­ren og ser folk, der lig­ger på jor­den, der er gni­ster og røg

An­ton Iver­sen, film­klip­per og øjen­vid­ne

ty­pisk er fyldt til ran­den med un­ge men­ne­sker in­den­for og 20-30 ry­ge­re uden­for. Om­trent sam­me tid be­va­e­ge­de den 25-åri­ge dan­ske film­klip­per An­ton Iver­sen sig for­bi ste­det. Kort ef­ter hør­te han et ka­em­pe brag, men da han vend­te sig om, var ry­ger­ne på for­to­vet va­ek.

»Jeg kig­ger mig over skul­de­ren og ser folk, der lig­ger på jor­den, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.