Nu er al­le ter­r­or­mål

BT - - TERROR I PARIS -

for ter­ror, så er jeg ik­ke i tvivl om, at det bli­ve de­res egen un­der­gang i det lange løb,« me­ner Frank Jen­sen.

Hans tid­li­ge­re kol­le­ga i PET, Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, me­ner og­så, at det er nyt, at is­la­mi­sti­ske ter­r­o­ri­ster går ef­ter de blø­de mål, men det er sna­re­re en til­ba­ge­ven­den til en gam­mel stra­te­gi, som den har va­e­ret set med al-Qa­e­das angreb på Wor­ld Tra­de Cen­ter i 2001 og se­ne­re angreb mod tog og tog­sta­tio­ner i Madrid og Lon­don. Vil ska­be angst og frygt »De­res stra­te­gi er at ska­be frygt og angst, og dér har de fun­det til­ba­ge til et af de­res gam­le po­ten­ti­a­ler, hvor de går ef­ter at ram­me så man­ge uskyl­di­ge men­ne­sker som mu­ligt i ét hug, og helst på ti­der og ste­der, hvor det bli­ver bre­aking news.«

»I man­ge år har de brugt en stra­te­gi med en­som­me ul­ve, der ope­re­rer på »egen hånd«, for­di det blev sta­digt sva­e­re­re, at skju­le sig for ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne elek­tro­nisk. Men nu er de vendt til­ba­ge til den gam­le stra­te­gi, for­di Is­la­misk Stat er ek­stremt go­de til at ud­nyt­te in­for­ma­tions­tek­no­lo­gi­en på en må­de, så de kan skju­le de­res plan­la­eg­ning ved hja­elp af me­get sta­erk kryp­to­gra­fi (kod­ning, red.)« si­ger Bon­ni­ch­sen.

»FBIs chef har end­da kaldt det ’go­ing dark’. Hvil­ket be­ty­der, at de ik­ke kan op­s­nap­pe ter­r­o­ri­ster­nes kom­mu­ni­ka­tion via af­lyt­ning, og at ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne der­for er på vej ind i mør­ket. Og det har IS va­e­ret go­de til at ud­nyt­te,« si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, der er tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i PET.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.