Fortvivlede ef­ter­lys­nin­ger

BT - - TERROR I PARIS -

EF­TER­LYS­NING

»Ni­ck Ale­xan­der var på ar­bej­de på Ba­ta­clan i af­tes. Har no­gen hørt fra ham?« Spør­ger en ven via Twit­ter. Fle­re an­dre spør­ger og­så ef­ter den bri­ti­ske bar­ten­der. Men in­gen har et svar på, hvor han er. End­nu.

An­dre er me­re hel­di­ge og har få­et vis­hed om de­res ka­e­re, som fora­el­dre­ne til en grup­pe en­gel­ske stu­de­ren­de fra Rid­dles­down Col­le­gi­a­te i Croy­don, som kom hjem fra Pa­ris i lø­bet af lør­da­gen. Da ter­r­or­an­gre­be­ne fandt sted, be­fandt de en­gel­ske stu­de­ren­de sig i Pa­ris’ un­derjor­di­ske me­tro og kør­te di­rek­te hen til de­res ho­stel, som den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an forta­el­ler.

Men langt fra al­le er så hel­di­ge. Der­for klyn­ger de fle­ste på­rø­ren­de sig sta­dig til hå­bet om at se fa­mi­lie­med­lem­mer el­ler ven­ner i li­ve.

De på­rø­ren­de de­ler utal­li­ge bil­le­der af de­res ka­e­re, der end­nu ik­ke har gi­vet lyd fra sig. Li­ge­som de på­rø­ren­de ap­pel­le­rer til folk om at ta­ge kon­takt, hvis no­gen har set el­ler har nyt om de ef­ter­ly­ste. Hen­des livs ka­er­lig­hed, Ni­ck, dø­de i hen­des ar­me, og alt, hvad hun kan si­ge, er: ’Jeg kun­ne ik­ke red­de ham’.

Sto­re­bror til of­fer

»Jeg er des­pe­rat uden nyt om min ven Gaël­le, der var på Ba­ta­clan. Har du set hen­de?« ly­der en af ef­ter­lys­nin­ger­ne fra Se­ve­ri­ne Kim­mel.

Mens Zoe Njoys hjer­teska­e­ren­de ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book ly­der: »Der er sta­dig in­tet nyt om vo­res ven, Hu­go Sar­ra­de, som var på Ba­ta­clan i af­tes... Har no­gen set ham?«

De gri­ben­de ef­ter­lys­nin­ger dre­jer sig isa­er om un­ge, der op­holdt sig på spil­le­ste­det Ba­ta­clan, hvor mindst 80 men­ne­sker blev skudt un­der kon­cer­ten. Blandt dem var et ame­ri­kansk par, He­len Wil­son og Ni­ck. Sidst­na­evn­te fryg­tes at va­e­re blandt of­re­ne ved an­gre­bet på kon­cer­ten. Iføl­ge The Te­le­graph er He­len Wil­som an­gi­ve­ligt ble­vet sår­et un­der kon­cer­ten. For ef­ter ter­r­or­an­gre­bet skrev He­len Wil­sons bror på Fa­ce­book, at hans sø­ster har få­et to hul­ler i si­ne ben og ven­ter på am­bu­lan­cen.

»Hen­des livs ka­er­lig­hed, Ni­ck, dø­de i hen­des ar­me, og alt hvad hun kan si­ge, er: ’Jeg kun­ne ik­ke red­de ham’. Det ram­mer mig virkelig hårdt. Sto­re­brød­re bur­de be­skyt­te de­res sø­stre, og jeg kan ik­ke en­gang va­e­re der for hen­de.«

I skri­ven­de stund er der in­gen dan­ske­re blandt ef­ter­lys­nin­ger­ne på de om­tal­te sider. Og iføl­ge Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce er der hel­ler in­gen mel­din­ger om, at der skul­le va­e­re dan­ske­re blandt of­re­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.