Kue

Eks­pert: Der­for er Frank­rig ramt af ter­ror igen

BT - - TERROR I PARIS -

IK­KE TIL­FA­EL­DIGT

Og det er ik­ke til­fa­el­digt, at Frank­rig igen er mål for is­la­mi­stisk ter­ror, vur­de­rer se­ni­o­r­for­sker Hen­rik Pre­ben­sen, In­sti­tut for En­gelsk, Ger­mansk og Ro­mansk ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Der er en ra­ek­ke spa­en­din­ger mel­lem fransk­ma­en­de­ne og den mus­lim­ske be­folk­ning, der fø­ler, de bli­ver un­der­trykt. Det ser vi blandt an­det i for­hold til, at man har ind­ført for­bud mod at ba­e­re tørkla­e­de i sko­ler, li­ge­som mus­li­mer­ne ik­ke fø­ler sig imø­de­kom­met i for­hold til mu­lig­he­der­ne for at und­gå svi­ne­kød i of­fent­li­ge køk­ke­ner og udø­ve de­res re­li­gion på of­fent­li­ge ste­der,« si­ger Hen­rik Pre­ben­sen. Fø­ler sig for­fulgt Par­ret med en ge­ne­rel skep­sis blandt fransk­ma­en­de­ne over for den mus­lim­ske be­folk­ning be­ty­der det iføl­ge Hen­rik Pre­ben­sen, at en stor del af Frank­rigs mus­lim­ske be­folk­ning fø­ler sig til­si­de­sat og for­fulgt.

Tid­li­ge­re PET-chef Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen er enig i, at det ik­ke er til­fa­el­digt, at ra­di­ka­li­se­re­de is­la­mi­ster an­gri­ber Frank­rig igen.

»Frank­rig spil­ler en sta­erk rol­le i for­hold til be­ka­em­pel­sen af Is­la­misk Stat. Og så har man og­så nog­le vold­som­me so­ci­a­le spa­en­din­ger, der kan un­der­støt­te det had, som ek­si­ste­rer i for­vej­en, når vi ta­ler om is­lam og den ve­st­li­ge ver­den,« si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

At der er ta­le om fle­re ger­nings­ma­end, der sam­men har ud­ført en ko­or­di­ne­ret ak­tion, er iføl­ge Bon­ni­ch­sen et opgør med den tid­li­ge­re op­fat­tel­se blandt sik­ker­hed­s­tje­ne­ster­ne af, at den største trus­sel kom­mer fra ’en­som­me ul­ve’, der hand­ler på egen hånd: »Nu ser vi ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster kal­ku­le­re med, at grup­per kan kom­mu­ni­ke­re sam­men via sta­er­ke kryp­to-nøg­ler på in­ter­net­tet, som ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne ik­ke kan bry­de op,« si­ger Bon­ni­ch­sen.

Iføl­ge Bon­ni­ch­sen kan ti­m­in­gen af ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris ha­en­ge sam­men med, at Is­la­misk Stat op­le­ver mod­gang på slag­mar­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.