Dansk po­li­ti på over­ar­bej­de

BT - - TERROR I PARIS -

STO­RE ØRER Bon­ni­ch­sens ana­ly­se af øget ak­ti­vi­tet hos de hem­me­li­ge dan­ske agen­ter li­ge nu:

»Det vil va­e­re fuld­sta­en­dig uta­en­ke­ligt, at de ik­ke er ind­kaldt på over­ar­bej­de li­ge nu.«

»Bag sce­nen er det in­ter­na­tio­na­le ef­ter­ret­nings­sam­ar­bej­de ska­er­pet. Man ud­veks­ler op­lys­nin­ger hur­ti­ge­re end sa­ed­van­ligt, ta­ler rigtigt me­get sam­men, man ar­bej­der me­re dy­na­misk og ef­fek­tivt for at fin­de spor, der pe­ger en­ten i ret­ning af, at man kan hja­el­pe fransk­ma­en­de­ne, el­ler om der skul­le va­e­re no­get i gang hos os selv el­ler i na­bo­lan­de­ne,« kon­klu­de­rer Frank Jen­sen, der forta­el­ler, at Rigs­po­li­ti­et har be­or­dret ska­er­pet op­ma­er­k­som­hed:

»Det er sva­ert at de­fi­ne­re, hvad man skal hol­de øje med. Men po­li­ti­folk på ga­den er tra­e­net til at la­eg­ge ma­er­ke til alt, hvad der vir­ker ’out of cla­ri­ty’ el­ler ’out of or­der’,« si­ger Frank Jen­sen, der li­ge­som Bon­ni­ch­sen ik­ke me­ner, at be­folk­nin­gen har grund til at va­e­re ban­ge.

»Vi må ik­ke la­de os gri­be af frygt. Det er det, ter­r­o­ri­ster­ne vil op­nå. Vi må ik­ke hol­de op med at le­ve af frygt for at dø. Det vå­ben må vi ik­ke gi­ve dem i ha­en­der­ne,« si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen. Man ar­bej­der me­re dy­na­misk og ef­fek­tivt for at fin­de spor, der pe­ger en­ten i ret­ning af, at man kan hja­el­pe fransk­ma­en­de­ne, el­ler om der skul­le va­e­re no­get i gang hos os selv el­ler i na­bo­lan­de­ne

Frank Jen­sen, tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i PET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.