Far­vel til Mads

BT - - NYHEDER -

BE­GRA­VEL­SE af sin fa­mi­lie og si­ne ven­ner. Fle­re af de man­ge frem­mød­te i kir­ken måt­te hol­de om og støt­te hin­an­den, mens den hvi­de ki­ste blev bå­ret ud.

Tid­li­ge­re på ugen hav­de fa­mi­li­en in­dryk­ket en annonce i Hil­le­rød Po­sten, hvor de gjor­de op­ma­er­k­som på be­gra­vel­sen.

»Vo­res al­le sam­mens el­ske­de Mad­ser. På et split­se­kund ta­get fra os,« skrev de i døds­an­non­cen, der hav­de ’Mor, Mi­cha­el, Mie, Sa­ra , Kas­per, Far, Dor­te og Sø­ren’ som af­sen­de­re.

To un­ge ma­end på 16 år og 18 år er si­get for dra­bet på 17-åri­ge Mads Skjold­sø­ge.

I et frik­var­ter i sid­ste uge blev Mads Skjold­sø­ge op­søgt af tre un­ge ma­end. De over­tal­te den un­ge han­dels­sko­le­e­lev til at føl­ge ef­ter dem, og da dren­ge­ne var kom­met uden for sko­lens om­rå­de, trak den 16-åri­ge AI iføl­ge sig­tel­sen en kniv og stak Mads Skjold­sø­ge i hjer­tet i en tun­nel ta­et ved sko­len.

Hand­sels­sko­le­e­le­ven dø­de kort ef­ter af si­ne kva­e­stel­ser.

Den 16-åri­ge AI, der har østafri­kan­ske aner, blev va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger, mens den 18-åri­ge YP blev løsladt ef­ter grund­lovs­for­hø­ret den 6. novem­ber i Ret­ten i Hil­le­rød.

Se­ne­re har den 18-åri­ge un­ge mand ha­ev­det, at han for­søg­te at for­hin­dre, at si­tu­a­tio­nen i tun­ne­len eska­le­re­de. Tid­li­ge­re dømt for vold He­le epi­so­den skyl­des an­gi­ve­ligt et ska­en­de­ri mel­lem Mads Skjold­sø­ge og AI, der hav­de fun­det sted nog­le da­ge før dra­bet. Det er dog end­nu ik­ke be­kra­ef­tet af po­li­ti­et.

Den 16-åri­ge, der er va­re­ta­egts­fa­engs­let for dra­bet, er kendt af po­li­ti­et. Han er tid­li­ge­re dømt for bå­de vold og for trus­ler.

Den dom fik han for at ha­ve slå­et og spar­ket tre un­ge ma­end i Hil­le­rød i fe­bru­ar i år og der­ef­ter tru­et dem.

Dom­men i den gam­le sag, som AI er­kend­te sig skyl­dig i, blev gjort be­tin­get med en prø­ve­tid på to år. Hvis han ken­des skyl­dig for dra­bet på Mads Skjold­sø­ge, kan han der­for reg­ne med, at han får den gam­le dom ove­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.