Få hja­elp af Hjort, Kri­sti­an

BT - - DEBAT -

ØKO­NO­MISK PO­LI­TIK Vo­res uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) skrev i BT den 9. novem­ber, at jeg skyl­der en und­skyld­ning for ”pho­tos­hop­ping” af dansk øko­no­mi. Han tra­en­ger åben­bart til et grund­kur­sus i helt simp­le, øko­no­mi­ske sam­men­ha­en­ge. Må­ske kan hans kol­le­ga, Fi­nans­mi­ni­ste­ren, hja­el­pe. Claus Hjort (V) be­kra­ef­te­de nem­lig for ny­lig på et sam­råd i Fol­ke­tin­get, un­der mi­ni­ste­ransvar vel at ma­er­ke, at rå­de­rum­met til vel­fa­erd i dag er stør­re, end vi sag­de før val­get. Des­u­den måt­te han er­ken­de, at der ab­so­lut »ik­ke er fi­flet med no­get«.

Der­til kom­mer, at en­hver med øko­no­misk ind­sigt kan se, at dansk øko­no­mi ef­ter fi­re år med SR har få­et det langt bed­re: sti­gen­de be­ska­ef­ti­gel­se, fal­den­de le­dig­hed, sta­digt hø­je­re va­ekst, sta­er­ke­re kon­kur­ren­ce­ev­ne – og et far­vel til den EU-hen­stil­ling, Lars Løk­ke skaf­fe­de Dan­mark på grund af for sto­re of­fent­li­ge un­der­skud.

Hvis det igen er ved at bli­ve et pro­blem for en bor­ger­lig re­ge­ring at hol­de sig på den rig­ti­ge si­de af reg­ler­ne om un­der­skud, så var det nok ik­ke så klogt at øge un­der­skud­det med en ufi­nan­si­e­ret bo­li­gjo­b­ord­ning straks ef­ter re­ge­rings­skif­tet.

Så jeg hil­ser Kri­sti­an Jen­sen hjerte­ligt vel­kom­men i de­bat­ten om dansk øko­no­mi. Han kan even­tu­elt bi­dra­ge til at ud­fyl­de nog­le af de hul­ler, der ef­ter­la­des af an­dre V-mi­ni­stres for­kla­rin­ger. I gi­vet fald ger­ne på et nyt sam­råd, un­der mi­ni­ste­ransvar, sam­men med fi­nans­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.