Drop de dy­re ja­ger­fly

BT - - DEBAT -

JA­GER­FLY Vo­res po­li­ti­ke­re må en­ten va­e­re dum­me, nai­ve el­ler i gang med at ma­ni­p­u­le­re os i for­bin­del­se med ind­køb af nye ja­ger­fly.

Po­li­ti­ker­ne si­ger, at fi­nan­si­e­rin­gen af fly­e­ne, som må­ske alt i alt lø­ber op i 100 mia. kro­ner, skal ske via det ek­si­ste­ren­de for­svars­bud­get. Be­lø­bet sva­rer stort set til det sam­le­de for­svars­bud­get i fem år.

Sam­ti­dig drøm­mer for­sva­ret om så­vel nye pans­re­de kø­re­tø­jer som nye ski­be, hvil­ket og­så er isen­kram til mil­li­ar­der.

Den­ne fi­nan­si­e­rings­form ha­en­ger sim­pelt­hen ik­ke sam­men. Det er to­talt umu­ligt at fin­de pen­ge­ne i bud­get­tet, da en me­get stor del af bud­get­tet går til løn­nin­ger og drift af etablis­se­men­ter. Hvis ik­ke for­svars­for­ligs­par­ti­er­ne har en me­get rig on­kel i USA, vil det må­ske va­e­re bed­re at drop­pe fly­e­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.