Vi spi

BT - - NYHEDER -

TIL­LYK­KE Han skri­ver splat­ter­ro­ma­ner un­der pseu­do­nym. Hun ma­ler ero­tisk kunst. Han er Sus­si, og hun er Leo. Sam­men­sat­te per­son­lig­he­der, der altid er sam­men. Selv­føl­ge­lig og­så i den­ne we­e­kend hvor de beg­ge fyl­der 60 år og fejrer bryl­lups­dag num­mer 34. De har va­e­ret ka­e­re­ster li­ge si­den som­mer­fe­ri­en mel­lem 8. og 9. klas­se, og de har spil­let mu­sik sam­men end­nu la­en­ge­re. De har al­drig va­e­ret fra hin­an­den i me­re end en uge og rej­ser sja­el­dent la­en­ge­re va­ek til ud­lan­det, end når de kø­rer et smut over gra­en­se­stre­gen for at provi­an­te­re hos Fleg­gaard.

Al­li­ge­vel ud­vik­ler de­res for­hold sig he­le ti­den, og det sam­me for­sø­ger de at få mu­sik­ken til. Det kan dog va­e­re lidt af en udfordring at få sne­get man­ge nye num­re ind i re­per­toi­ret, når det tro­fa­ste pu­bli­kum igen og igen, af­ten ef­ter af­ten, kra­e­ver klas­si-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.