Ller til vi dør

BT - - NYHEDER -

ke­re som ’Smo­ke on the Wa­ter’, ’Bad Moon Ri­sing’, ’Him­mel­hund­en’ og ’Smi­len­de Sus­si’.

Num­re, som Sus­si & Leo selv sør­ge­de for at gø­re sig ver­dens­be­røm­te i Dan­mark med, da de i sin tid ki­ck­star­te­de kar­ri­e­ren på va­erts­hu­set Skan­sen i Ska­gen, hvor de fra be­gyn­del­sen af 1980’er­ne spil­le­de for ful­de hu­se i im­po­ne­ren­de 23 år tra­ek, in­den de selv sag­de stop.

Selv de­res fød­sels­da­ge hol­der de sam­men. Et par mar­kan­te af slagsen kan de fejre net­op den­ne we­e­kend, hvor Sus­si fyld­te 60 år i af­tes og den én dag yn­gre Leo run­der det halvskar­pe hjør­ne i dag. Sus­sis fødselsdag fejre­des ved at gø­re det, som de ple­jer at gø­re på en lør­dag: Nem­lig at ta­ge ud at spil­le. I dag har de gi­vet sig selv lov til at hol­de fri. Hvis man el­lers kan kal­de det fri, når der er in­vi­te­ret 70 men­ne­sker hjem til fest, mad og hyg­ge.

»Vi ple­jer ik­ke at gi­ve hin­an­den ga­ver og den slags, selv om vi har fødselsdag. Det går vi ik­ke så me­get op i. Hvis der er no­get, vi ger­ne vil ha­ve, så kø­ber vi det for det me­ste,« si­ger Leo Ni­el­sen, mens han vi­ser rundt i hjem­met.

BT er på be­søg hos par­ret langt ude på lan­det, nog­le ki­lo­me­ter fra Sal­tum i det nord­ve­st­li­ge hjør­ne af Vend­sy­s­sel, hvor der er højt til him­len, rig­tig man­ge lange stenkast til na­er­me­ste na­bo og i det he­le ta­get mas­ser af plads. Bå­de rundt om på de til­hø­ren­de to tøn­der land og på den 1.550 kva­drat­me­ter sto­re, fem-la­en­ge­de ejen­dom, hvoraf de 650 kva­drat­me­ter ale­ne er be­bo­el­se og lydstu­die og re­sten la­de­byg­nin­ger. Gør men­ne­sker gla­de »Man får jo en del for pen­ge­ne herop­pe,« ly­der det fra Leo. Hvil­ket han som ven­del­bo ik­ke vir­ker de­ci­de­ret util­freds med. I det he­le ta­get vir­ker hver­ken han el­ler Sus­si - el­ler som hun hed­der på dåb­sat­te­sten: Sus­an­ne - util­fred­se med ret me­get. De har det liv, de ger­ne vil ha­ve, hvor mu­sik­ken og ik­ke mindst det at op­tra­e­de og gø­re en mas­se men­ne­sker gla­de er det sto­re om­drej­nings­punkt i til­va­e­rel­sen.

»Dét, der er med til at dri­ve os og hol­de mo­ti­va­tio­nen ef­ter så man­ge år, er at gø­re folk gla­de og gi­ve dem en god op­le­vel­se. Vo­res mål er, at folk har det bed­re, når de går hjem, end da de kom. Det er og­så pu­bli­kum, der hol­der vo­res gejst ved li­ge, når vi kan se, de er gla­de. Det er på sce­nen, vi le­ver. Og vi spil­ler, til vi dør,« kon­sta­te­rer Leo. Og sup­ple­res af Sus­si: »Vi spil­ler, for­di folk mo­rer sig og har det godt. Så bli­ver man jo og­så selv glad. Vi bli­ver ved med at spil­le, li­ge ind­til vi ik­ke gi­der me­re. Og den dag har jeg sva­ert ved li­ge at se for mig. Vi spil­ler ty­pisk hver fre­dag og lør­dag, og hvis der en sja­el­den gang ik­ke er et job en af de da­ge, så bli­ver jeg utå­l­mo­dig og aner ik­ke, hvad jeg skal fo­re­ta­ge mig. Så­dan no­get som at

Fort­sa­et­ter na­e­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.