Du vid­ste ik­ke, at Sus­si...

BT - - NYHEDER -

men ba­re no­get, der op­står.

Da hun for en del år til­ba­ge fik lov at ud­stil­le si­ne ma­le­ri­er i Falcks Kunst­for­e­nings re­gi på sta­tio­nen i Brøn­der­s­lev, kun­ne hun ik­ke få dem med hjem, da udstil­lin­gen var for­bi. For samt­li­ge var nem­lig ble­vet solgt. Si­den har hun klø­et på med at ma­le, når ån­den har va­e­ret over hen­de. Og ma­le­ri­er­ne sa­el­ger sta­dig - nu mest gen­nem den webs­hop, par­ret har - hvor man og­så kan an­skaf­fe sig f.eks. G-strengs-trus­ser med et far­ve­rigt foto af de to ven­del­bo­er pla­ce­ret stra­te­gisk helt rigtigt for­an.

Leo Ni­el­sen har ik­ke no­get nøj­ag­tigt bud på, hvor­for Sus­si & Leo er ble­vet et fa­eno­men, ja na­er­mest et be­greb her­hjem­me.

»Jeg ved det fak­tisk ik­ke. Vo­res trom­mesla­ger si­ger godt nok, at vi ik­ke gør tin­ge­ne helt som an­dre.«

Sus­si: »Okay, der er jo ik­ke så man­ge på 60 år, der stil­ler sig op i st­rut­skørt og spja­et­ter med be­ne­ne og vi­ser røv. Det gør jeg jo. Men jeg har og­så sagt til de an­dre, at de skal si­ge til, hvis den bli­ver for ryn­ket.« Er født i Tan­za­nia i Afri­ka, hvor hun vok­se­de op og bo­e­de de før­ste syv år og gik på svensk mis­sions­sko­le. Den­gang kun­ne hun ud­over dansk ta­le swa­hi­li, svensk og en­gelsk. Gen­nem et år var ’ung pi­ge i hu­set’ ef­ter fol­ke­sko­len, in­den hun og Leo blev fuld­tids­mu­si­ke­re. Hjem­me i pri­va­ten ved Sal­tum bli­ver hun, som er døbt Sus­an­ne, kaldt San­ne af sin mand. Er ordensmenneske helt ned i de­talj­en - ik­ke mindst når det ga­el­der ren­gø­ring. Er så glad for dyr, at hun vil­le ha­ve va­e­ret dy­re­pas­ser, hvis det ik­ke hav­de va­e­ret for mu­sik­ken. Hjem­met ta­el­ler bå­de hund, kat, fisk og fug­le. Men in­gen børn. Er me­re prak­tisk an­lagt end Leo. F.eks. har hun uden hja­elp flyt­tet 40 ton sten på par­rets ejen­dom - i tril­lebør. Hen­des na­e­ste pro­jekt uden­dørs er at gra­ve ud til en lil­le sø. Med hånd­kraft. Sør­ge­de for, at da hun og Leo blev gift for pra­e­cis 34 år si­den, blev de vi­et på hen­des fødselsdag, for­di hun men­te, der så var stør­re chan­ce for, at han ik­ke vil­le glem­me bryl­lups­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.