Kri­sten mi­ni­ster kan de­le van­de­ne

BT - - NYHEDER -

MINISTERTRO Det er ik­ke hver dag, at en mi­ni­ster of­fent­lig­gør en pres­se­med­del­el­se med en gen­nem­gang af sin ud­dan­nel­se. Men det er ik­ke de­sto min­dre, hvad vi­den­skabs­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V) net­op har gjort på Vi­den­skabs­mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de. For­ment­lig ik­ke for­di han har lyst til det. Men for­di han fø­ler sig pres­set til det. Han er på ny i me­di­er­nes sø­ge­lys. Igen hand­ler det om hans krist­ne tro. Og om no­get så verds­ligt som et cv.

Den 37-åri­ge mi­ni­ster har al­drig lagt skjul på sin re­li­gi­ø­si­tet. Han er vok­set op på en gård i Stau­ning i det, der bli­ver kaldt ’bi­bel­ba­el­tet’ på eg­nen om­kring ve­stjy­ske Ring­kø­bing, og har trå­dt si­ne bar­nesko i kir­ken.

Ef­ter gym­na­si­et var han la­e­rer på en lut­hersk-mis­sionsk ef­ter­sko­le. Si­den blev han te­o­log, og i 2012 blev han ph.d. med af­hand­lin­gen ’Fri­hed for Lo­ke saa­vel­som for Thor: N.F.S. Grundtvigs syn på ån­de­lig fri­hed i hi­sto­risk og ak­tu­elt per­spek­tiv’.

En kri­sten­tro, som han nok var kendt for lo­kalt og i kir­ke­li­ge og po­li­ti­ske kred­se, in­den han blev ud­dan­nel­ses­og forsk­nings­mi­ni­ster i den nye Ven­stre-re­ge­ring. En kri­sten­tro, nog­le vil kal­de kon­ser­va­tiv. Så­le­des kri­ti­se­re­de han som ung te­o­lo­gi­stu­de­ren­de den lo­ka­le pra­est i Stau­ning for at ha­ve va­e­ret gift for man­ge gan­ge. Kre­a­tio­nis­me, nej tak Hans tro blev dog først for al­vor stil­let til skue for Gud og hver­mand, da han i som­mer tal­te ek­si­stens og vi­den­skab med Jyl­lands-Po­sten. Sam­ta­len fik øjen­bry­ne­ne til at løf­te sig i det se­ku­la­ri­se­re­de Dan­mark. En nyvalgt vi­den­skabs­mi­ni­ster i et land, der i år vil bru­ge små 22 mil­li­ar­der kro­ner på forsk­ning og in­nova­tion, Født 1978 i Skjern. På­be­gyn­der ba­chel­or­ud­dan­nel­se i te­o­lo­gi i 2001 på det pri­va­te uni­ver­si­tet Misjons­høgsko­len i Sta­van­ger (MHS), der er ejet af Det Nor­ske Misjons­sel­skab. Op­ta­ges på te­o­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 2006, hvor han får me­rit for en del af sin ud­dan­nel­se på MHS. Cand.the­ol., Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 2008. sag­de, at »der er en ska­ben­de gud, der står bag det he­le«.

»Jeg me­ner, at der er en ska­ben­de gud, der står bag det he­le. Og hvor­dan ud­vik­lin­gen så er fra det tids­punkt, kan jeg på in­gen må­de gi­ve no­gen kva­li­fi­ce­re­de bud på. Og det er så­dan set hel­ler ik­ke af­gø­ren­de. For det af­gø­ren­de er, om der er plads til ba­lan­cen mel­lem vi­den­skab og tro. Og det er der,« lød det fra mi­ni­ste­ren:

»Du be­va­e­ger dig ind i en sfa­e­re om vi­den­skab og tro, hvor der ik­ke be­hø­ver at va­e­re mod­sa­et­nin­ger. Der er en evo­lu­tions­tan­ke om, hvor­dan ting har ud­vik­let sig. Men hvor­dan det blev sat i gang, kan va­e­re et tros­spørgs­mål, hvis du spør­ger i te­o­lo­gi­en. Og det kan va­e­re et vi­den­skabs­spørgs­mål, hvis du spør­ger i evo­lu­tions­bi­o­lo­gi­en. Det af­gø­ren­de er, at der er forsk­nings­fri­hed. Så for­ske­ren – uan­set om han for­sker i te­o­lo­gi el­ler na­tur­vi­den­skab – kan dyk­ke kri­tisk ned i det. Det skal en­hver for­sker, og så er der et pri­vat rum for for­ske­ren, hvor han kan tro me­re el­ler min­dre på det, som han ar­bej­der med.« Bi­be­len - den ab­so­lut­te au­to­ri­tet Så råb­te kri­ti­ker­ne el­lers ’kre­a­tio­nist’, og Es­ben Lun­de Lar­sen måt­te for­kla­re sig uden at fravi­ge sin tro.

»Jeg har al­drig op­fat­tet mig selv som kre­a­tio­nist, og jeg tror, at en ra­ek­ke dan­ske de­bat­tø­rer i den­ne sam­men­ha­eng skal va­e­re var­som­me med at la­eg­ge folk, her­un­der mi­ni­ste­ren for ud­dan­nel­se og forsk­ning, ord i mun­den,« sag­de han til vi­den­skab.dk.

Den­ne gang er det hans aka­de­mi­ske me­rit­ter, der har in­ter­es­se­ret me­di­er­ne så me­get, at han har set sig nødsa­get til at of­fent­lig­gø­re sin vej gen­nem de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser.

Så­le­des kun­ne Ek­stra Bla­det for­le­den be­ret­te, hvor­dan han i sit cv på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de ude­la­der Det af­gø­ren­de er, at der er forsk­nings­fri­hed. Så for­ske­ren – uan­set om han for­sker i te­o­lo­gi el­ler na­tur­vi­den­skab – kan dyk­ke kri­tisk ned i det

Es­ben Lun­de Lar­sen (V),

ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster

en ra­ek­ke op­lys­nin­ger om sin ud­dan­nel­se. Op­lys­nin­ger, som ik­ke mindst hans po­li­ti­ske mod­stan­de­re og kri­ti­ke­re i ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ver­de­nen vil fin­de in­ter­es­san­te.

Han na­ev­ner ik­ke et ord om, at han i en år­ra­ek­ke var ind­skre­vet på Misjons­høgsko­len i Sta­van­ger, der er ejet af Det Nor­ske Misjons­sel­skab.

Han si­ger hel­ler no­get om, at han sam­ti­dig har del­ta­get i kur­ser på det li­ge­le­des pri­va­te Dansk Bi­bel-In­sti­tut. Kur­ser, der dog ik­ke har gi­vet ham me­rit, så­dan som stu­di­er­ne på mis­sions­højsko­len har. Me­rit, som han i lø­bet af sin stu­di­e­tid fik over­ført fra Sta­van­ger til Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor­fra han blev cand. the­ol i 2008.

Han na­ev­ner i sit cv hel­ler ik­ke no­get om, at bi­bel­in­sti­tut­tet har lagt lo­ka­ler til nog­le af hans ek­sa­me­ner fra mis­sions­højsko­len.

I in­sti­tut­tets ved­ta­eg­ter står der bl.a., at ’Bi­be­len er Guds ord, gi­vet ved Hel­li­gån­dens in­spira­tion, fuldt tro­va­er­dig og urok­ke­lig, helt igen­nem og uad­skil­le­ligt Guds ord og men­ne­ske­ord. Bi­be­len er, så­dan som den op­rin­de­lig blev gi­vet, uden fejl og selv­mod­si­gel­ser i al­le ud­sagn (...) den er den ene­ste, men og­så fuldt til­stra­ek­ke­li­ge, kla­re og ab­so­lut­te au­to­ri­tet i al­le spørgs­mål ved­rø­ren­de tro, la­e­re og livs­fø­rel­se’. Stik­ker ik­ke ho­ve­d­et i bu­sken Es­ben Lun­de Lar­sens po­li­ti­ske liv be­gynd­te i 1995, da han meld­te sig ind i Ven­stres Ung­dom. I 2006 blev han valgt ind i by­rå­det i Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne. Han var bla. for­mand for kom­mu­nens vi­de­n­ud­valg. Fi­re år se­ne­re blev han vi­ce­borg­me­ster, og i 2011 kom han med 10.183 per­son­li­ge stem­mer i Fol­ke­tin­get og blev Ven­stres ord­fø­rer for forsk­ning, vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser og SU. I som­mer blev han gen­valgt til tin­ge. Med godt 750 fle­re per­son­li­ge stem­mer end i 2011.

I den for­løb­ne uge blev den grundtvi­gi­an­ske mi­ni­ster i fol­ke­tings­sa­len spurgt til sit for­hold til Dansk Bi­bel-In­sti­tut. Han lod for­stå, at han ik­ke de­ler »in­sti­tut­tets or­to­dok­se bi­bel­syn«. Han til­fø­je­de dog og­så, at han har »nydt godt af at få fag­lig sup­ple­ring dér i for­hold til fri­vil­li­ge kur­ser«.

Mens han er ble­vet kri­ti­se­ret for ik­ke rig­tig at vil­le for­kla­re sig yder­li­ge­re og ud­dy­be sit syn på tro og vi­den­skab, så har han alt an­det end stuk­ket ho­ve­d­et i bu­sken po­li­tisk. Han har ef­ter­lyst me­re eli­te på uni­ver­si­te­ter­ne, han har talt dun­der og er kom­met med op­san­ge til de stu­de­ren­de, han sid­der for bor­den­den i for­hand­lin­ger­ne om den for­ka­e­tre­de frem­drifts­re­form, han gør klar til at skrot­te taxa­me­ter­sy­ste­met, han har ud­meldt mil­li­ard­be­spa­rel­ser på ud­dan­nel­ser, og iføl­ge ham og re­ge­rin­gen skal der ale­ne na­e­ste år spa­res 1,4 mia. kr. på den of­fent­li­ge forsk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.