Den au­stral­ske for

BT - - NYHEDER -

PA­EDO­FI­LI-RING Udadtil var Shan­non McCoo­le en ildsja­el, der ka­em­pe­de for børn, der hav­de det sva­ert. Men bag den ra­re og hja­elp­som­me fa­ca­de gem­te sig en mand, der hav­de an­dre og langt me­re uhyg­ge­li­ge hen­sig­ter. I en pe­ri­o­de på tre år mis­brug­te den 33-åri­ge au­stral­ske mand syv små børn, som han af sta­ten var an­sat til at pas­se på i sit job som so­ci­a­l­ar­bej­der. Da hans for­bry­del­ser blev op­da­get, blev han sam­ti­dig af­slø­ret som en af ho­ved­ma­en­de­ne bag et in­ter­na­tio­nalt net­va­erk af pa­edo­fi­le, der op­tog og del­te de­res seksu­el­le over­greb på børn med hin­an­den.

Au­stra­li­e­ren sty­re­de net­va­er­ket sam­men med blandt an­det den 48-åri­ge dan­sker, TL, som for ti­den sid­der på an­kla­ge­ba­en­ken i Ret­ten i Ran­ders til­talt i en af de mest al­vor­li­ge sa­ger om bør­ne­por­no og seksu­elt mis­brug af børn i dansk rets­hi­sto­rie. Tip kom fra dansk po­li­ti Det var et tip fra dansk po­li­ti, der led­te au­stralsk po­li­ti på spo­ret af Shan­non McCoo­le. Iføl­ge au­stral­ske me­di­er ori­en­te­re­de dansk po­li­ti de au­stral­ske kol­le­ger om nog­le bil­le­der af børn, der blev mis­brugt seksu­elt, som var fun­det hos en hol­land­sk mand. Da­ta fra bil­le­der­ne hjalp po­li­ti­et med at fin­de frem til den 34-åri­ge au­stra­li­er, der bo­e­de i Adelai­de i det syd­li­ge Au­stra­li­en.

I ju­ni 2014 kun­ne po­li­ti­et i Adelai­de sma­ek­ke hånd­jer­ne­ne om­kring hånd­led­dene på man­den, der be­skri­ves som en af de va­er­ste se­x­for­bry­de­re, lan­det no­gen­sin­de har haft. Un­der ransag­nin­gen i hjem­met fandt po­li­ti­et en kom­plet ko­pi af pa­edo­fi­li­netva­er­ket, og da Shan­non McCoo­le blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, ind­vil­li­ge­de han i at gi­ve sit bru­ger­navn og pas­sword til net­va­er­ket, så po­li­ti­et kun­ne bru­ge det til at trev­le net­va­er­ket op. Over­greb mod syv børn Se­ne­re til­stod han, at han hav­de be­gå­et seksu­el­le over­greb mod syv af de børn, han gen­nem sit ar­bej­de var i kon­takt med. Bør­ne­ne var i al­de­ren 18 måneder til tre år, da over­gre­be­ne fandt sted.

Shan­non McCoo­le er­kend­te og­så, at han hav­de va­e­ret med til at sty­re pa­edo­fi­li­netva­er­ket, der hed ’The Love Zo­ne’, hvor om­kring 1.000 pa­edo­fi­le var med­lem­mer og del­te bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le med hin­an­den.

Un­der rets­sa­gen kom det frem, at McCoo­le al­le­re­de i gym­na­sie­ti­den føl­te sig til­truk­ket af yn­gre pi­ger. Det gik op for­ham, at han ik­ke hav­de seksu­el in­ter­es­se i voks­ne men­ne­sker, og der gik ik­ke la­en­ge, før han be­gynd­te at le­de ef­ter bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le på net­tet.

Den tid­li­ge­re so­ci­a­l­ar­bej­der af­slø­re­de over for po­li­ti­et, at hans »al­der­spra­e­fe­ren­ce var pi­ger mel­lem fem og ti år«, men som hans ger­nin­ger vid­ner om, så ske­le­de han hver­ken til køn el­ler al­der, da han ud­valg­te si­ne of­re. En­som og de­pri­me­ret Shan­non McCoo­le si­ger, at han er ked af det, han har gjort, og at han var en­som og de­pri­me­ret, da han be­gik forbrydelserne. Han for­kla­re­de un­der rets­sa­gen, at han tog job­bet som so­ci­a­l­ar­bej­der for at hja­el­pe børn, ik­ke for at ska­de dem, ligseom han sag­de, at han fak­tisk tro­e­de, han var hel­bredt for si­ne pa­edo­fi­le ly­ster. Da det gik op for ham, at det var han ik­ke, tur­de han ik­ke si­ge det til no­gen. »Min frygt for at bli­ve af­vist og for at va­e­re ale­ne stop­pe­de mig i at få hja­elp, og nu er det for sent,« sag­de Shan­non McCoo­le iføl­ge den au­stral­ske avis The Ad­ver­ti­ser i ret­ten.

Han be­nyt­te­de og­så lej­lig­he­den til at si­ge und­skyld til of­re­nes på­rø­ren­de, som var mødt frem i ret­ten for at føl­ge sa­gen.

»Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig den smer­te, jeg har for­voldt jer. Jeg er ked af, at jeg ik­ke var et bed­re men­ne­ske, og at jeg mis­brug­te je­res børn,« lød det iføl­ge avi­sen fra en grå­d­kvalt McCoo­le.

Dom­me­ren, Paul Ri­ce, gav dog ik­ke me­get for den und­skyld­ning. Han la­e­ste blandt an­det op af nog­le be­ske­der, Shan­non McCoo­le hav­de skre­vet til de an­dre med­lem­mer af pa­edo­fi­li­netva­er­ket.

»’The Love Zo­ne’ er no­get, jeg er me­get stolt af at va­e­re in­vol­ve­ret i, og no­get jeg vil­le øn­ske, jeg kun­ne de­le med dem, der står mig na­er,« skrev McCoo­le iføl­ge The Ad­ver­ti­ser. Dom­men I au­gust i år faldt dom­men over Shan­non McCoo­le. Den lød på 35 års fa­engsel.

»Hvad der får dig til at gø­re så­dan nog­le ting, er langt ud over min fat­te­ev­ne. Der er nog­le, der vil be­skri­ve di­ne hand­lin­ger som sy­ge, men jeg fortra­ek­ker at kal­de dem on­de og af­spo­re­de,« lød skuds­må­let fra dom­mer Paul Ri­ce, da han af­sag­de dom­men, skri­ver det au­stral­ske me­die ABC.

Dom­me­ren for­kla­re­de, at Shan­non McCoo­le på grund af for­bry­del­sens grov­hed kun­ne ha­ve få­et op til 65 års fa­engsel, men for­di han til­stod tid­ligt i for­lø­bet, blev straf­fen sat ned. Når han har af­so­net 28 år, kan han sø­ge om prø­ve­løsla­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.