Bin­del­se

BT - - NYHEDER -

EF­TER­FORSK­NING Gen­nem fle­re måneder ar­bej­de­de dansk, hol­land­sk og au­stralsk po­li­ti sam­men for at iden­ti­fi­ce­re og an­hol­de de ma­end, der stod bag pa­edo­fi­li­netva­er­ke­ne ’Ho­ar­ders Hell’ og ’The Love Zo­ne’. Sa­gen be­gynd­te at rul­le i for­å­ret 2014, hvor et tip fra hol­land­sk po­li­ti led­te dansk po­li­ti på spo­ret af 48-åri­ge TL, der fra sit hjem i Ran­ders var med til sty­re det pa­edo­fi­le net­va­erk.

Han er nu til­talt for seksu­elt mis­brug af fi­re børn, be­sid­del­se og ud­bre­del­se af bør­ne­por­no samt med­vir­ken til over­greb på børn, for­di han som ad­mi­ni­stra­tor af pa­edo­fi­li­netva­er­ket kra­e­ve­de af an­dre med­lem­mer, at de skul­le de­le nyt, egen­pro­du­ce­ret bil­led­ma­te­ri­a­le af seksu­el­le over­greb mod børn.

Dansk po­li­ti hav­de og­så en fin­ger med i spil­let, da au­stralsk po­li­ti af­slø­re­de den nu pa­edo­fi­li- og bør­ne­por­no­døm­te so­ci­a­l­ar­bej­der Shan­non McCoo­le. Hjalp med op­lys­nin­ger Tho­mas Kri­sten­sen, kommunikationsrådgiver i Rigs­po­li­ti­et, be­kra­ef­ter over­for BT, at det var dansk po­li­ti, der gav au­stralsk po­li­ti de af­gø­ren­de op­lys­nin­ger, der før­te til an­hol­del­sen.

»Det er rigtigt, at dansk po­li­ti har med­vir­ket til ef­ter­forsk­nin­gen. Vi har gi­vet op­lys­nin­ger til vo­res au­stral­ske kol­le­ger, som gav dem mu­lig­hed for at iden­ti­fi­ce­re ved­kom­men­de og fin­de ud af, hvor han be­fandt sig. Det er et ek­sem­pel på godt in­ter­na­tio­nalt po­li­ti­sam­ar­bej­de,« si­ger Tho­mas Kri­sten­sen, som ik­ke øn­sker at gå i de­tal­jer med ef­ter­forsk­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.