Sex og rød­vin kan ska­er­pe hjer­nen

BT - - NYHEDER -

Hjer­nen bli­ver sam­men med vo­res krop ae­l­dre, men det er fak­tisk for­holds­vist let at hol­de sin hjer­ne frisk. Det kra­e­ver blot lidt la­gen­gym­na­stik og no­get god rød­vin, for­kla­rer neu­ro­for­sker San­dri­ne Thu­ret fra King’s Col­le­ge Lon­don. Forsk­ning har nem­lig vist, at men­ne­sker med depression har et va­e­sent­lig la­ve­re an­tal nye neu­ro­ner, men hvis de bli­ver be­hand­let, sti­ger pro­duk­tio­nen af neu­ro­ner

Rot­ter hu­sker tje­ne­ster fra an­dre rot­ter og kan gen­ga­el­de dem ved en se­ne­re lej­lig­hed, vi­ser en schweizisk af­hand­ling fra Uni­ver­si­te­tet i Bern. – en pro­ces, der kal­des ’neu­ro­ge­ne­se’.

»Det na­e­ste spørgs­mål er der­for: Kan vi sty­re vo­res pro­duk­tion af neu­ro­ner? Og sva­ret er ja,« si­ger San­dri­ne Thu­ret un­der et fored­rag. Hu­mør og hukom­mel­se Hun forta­el­ler, at la­e­ring, sex og mo­tion sam­men med en sund kost - her­i­blandt blå­ba­er og lidt rød­vin - fak­tisk kan styr­ke pro­duk­tio­nen af neu­ro­ner i hjer­nen.

Fjern­syns­kig­ge­ri sa­en­ker ka­rak­ter­gen­nem­snit­tet hos te­e­na­ge­re me­re end no­gen an­den form for ska­erm­brug, in­di­ke­rer et nyt stu­die fra blandt an­det Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty i USA. Hvad du der­i­mod skal pas­se på med, er stress, søvn­man­gel og en us­und di­a­et.

»Det, vi kan se, er at di­a­e­ten i høj grad sty­rer bå­de hu­mør, hukom­mel­se og neu­ro­ge­ne­se i den sam­me ret­ning. Så et lavt kal­o­ri­e­ind­tag vil på­vir­ke hukom­mel­ses­ka­pa­ci­te­ten po­si­tivt, mens en di­a­et med højt fedtind­hold kan gi­ve symp­to­mer på depression. Om­e­ga 3-fedt­sy­rer der­i­mod styr­ker pro­duk­tio­nen af nye neu­ro­ner og sa­en­ker sam­ti­dig ri­si­ko­en for depression,« forta­el­ler San­dri­ne Thu­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.