Find vej i strea­m­ing-

BT - - KULTUR -

i det sto­re hav af ud­bud,« fast­slår Fre­de­rik Dirks Gott­lieb. »Man kan bru­ge en hel af­ten på at traw­le sig igen­nem det i håb om, at det per­fek­te valg plud­se­lig åben­ba­rer sig – men det gør det sja­el­dent. Så vi er fak­tisk i hø­je­re grad end før dybt af­ha­en­gi­ge af kri­ti­ke­re og ven­ners in­put.« Sti­gen­de se­rie-kva­li­tet »Men det er jo skønt med man­ge valg­mu­lig­he­der og stør­re di­ver­si­tet,« fort­sa­et­ter Gott­lieb, der sam­ti­dig for­kla­rer, hvor­dan den sti­gen­de kva­li­tet af vis­se se­ri­er ha­en­ger ulø­se­ligt sam­men med den nye di­stri­bu­tions­form:

»Den til­ta­gen­de ef­ter­spørgsel på strea­m­ing-ind­hold har gjort, at der er kom­met va­e­sent­ligt fle­re pen­ge i se­ri­e­in­du­stri­en, og vi ser for ti­den cre­men in­den for fil­mens ver­den sø­ge over mod se­ri­e­me­di­et. Det gi­ver mu­lig­hed for at nå ud til et stort pu­bli­kum med et unikt pro­dukt, som ik­ke død og pi­ne skal til­pas­ses en klas­sisk Hol­lywood-mo­del. Og det er en af grun­de­ne til, at det Den til­ta­gen­de ef­ter­spørgsel på strea­m­ing-ind­hold har gjort, at der er kom­met va­e­sent­ligt fle­re pen­ge i se­ri­e­in­du­stri­en, og vi ser for ti­den cre­men in­den for fil­mens ver­den sø­ge over mod se­ri­e­me­di­et

Fre­de­rik Dirks Gott­lieb, ’Se­ri­eland’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.