-jung­len

BT - - KULTUR -

kunst­ne­ri­ske ni­veau er hø­je­re end no­gen­sin­de før.« Fri­hed og selv­be­stem­mel­se »Film­fans be­gyn­der at ma­er­ke, at se­ri­er­ne er uom­ga­en­ge­li­ge,« istem­mer hans med­va­ert Kas­per Lund­berg.

»No­get af det vig­tig­ste film­hi­sto­rie i vo­res tid bli­ver skabt i se­ri­e­for­ma­tet. In­den for po­pu­la­er­kul­tu­ren er det – ud­over i com­pu­ter­spil – sim­pelt­hen dér, det sker. Og det skyl­des i høj grad mu­lig­he­den for at af­sa­et­te se­ri­er­ne på on de­mand-plat­for­me.«

De nye abon­ne­ments­mo­del­ler, hvor der be­ta­les et fast og for­holds­vist lavt må­ned­ligt be­løb for ube­gra­en­set ad­gang, kan på la­en­ge­re sigt helt over­flø­dig­gø­re flow-tv’s tra­di­tio­nel­le pro­gram­la­eg­ning.

»Selv­om DR trod­ser tidsån­den og sta­dig lyk­kes med at få rig­tig man­ge til at sør­ge for at sid­de klar hjem­me for­an fjern­sy­net hver ene­ste søn­dag kl. 20 til de­res eg­ne dra­ma­se­ri­er, så er fø­lel­sen af fri­hed og selv­be­stem­mel­se Få­et set nog­le go­de Net­flix­se­ri­er på det sid­ste?

Et spørgs­mål og sam­ta­le­em­ne

man op­le­ver of­te­re og of­te­re

på strea­m­ingtje­ne­ster­ne sva­er at slå,« me­ner Kas­per Lund­berg. »Det er nu en­gang ba­re sjove­re at se no­get, man selv har valgt, li­ge når det pas­ser én.« Uover­sku­e­lig­he­den vil sti­ge Men uover­sku­e­lig­he­den sti­ger i takt med ud­val­get og gør det van­ske­ligt at be­slut­te sig. Der­for tviv­ler Fre­de­rik Dirks Gott­lieb på, at idéen om flow-tv som så­dan er sten­død.

»I frem­ti­den vil der va­e­re så man­ge tje­ne­ster, at vi igen får brug for, at no­gen tra­ef­fer valg for os,« vur­de­rer han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.