Finn SØ­REN­SEN

BT - - SØNDAG -

Hvad er det vig­tig­ste i li­vet? Hvil­ken kendt nu­le­ven­de per­son gad du godt til­brin­ge en ef­ter­mid­dag sam­men med? (og hvad skul­le I la­ve?) Hvad er det største pro­blem i Dan­mark li­ge nu?

Hvad er din sva­ge si­de? Bør der va­e­re en re­vo­lu­tion i Dan­mark med over­gang til kom­mu­ni­stisk sty­re?

68 - MF for En­heds­li­sten

Og din sta­er­ke si­de? De tre bed­ste film, du har set: Hvil­ken mu­sik kan du li­de?

Dit mot­to:

Ka­er­lig­hed og so­li­da­ri­tet Mette Frederiksen. Vi skal drik­ke kaf­fe, hun skal hol­de sin mund og nik­ke, når jeg forta­el­ler hen­de, at hun er på helt gal kurs, og at mi­ne fora­el­dre ik­ke vil­le va­e­re til­fred­se med hen­de. At Dansk Fol­ke­par­ti sty­rer det he­le. Ba­re de får lov at spar­ke nedad på flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, så ac­cep­te­rer de for­rin­gel­ser for de ar­bejds­lø­se og sy­ge, dår­li­ge­re vel­fa­erd, skat­te­let­tel­ser til de ri­ge, at vi øde­la­eg­ger na­tu­ren og alt det an­det skidt, den­ne re­ge­ring står for.

At jeg si­ger tin­ge­ne li­ge ud. Re­vo­lu­tion be­ty­der grund­la­eg­gen­de sam­funds­for­an­dring. Ka­pi­ta­lis­men skal af­skaf­fes, og fol­ket skal sty­re selv. So­ci­a­lis­me, kal­der vi det. Det var ik­ke det, de hav­de i Sov­jet.

At jeg si­ger tin­ge­ne li­ge ud. Ku­rosawa: De 7 samu­rai­er Cl­int Eastwood: De nå­des­lø­se Ken Lo­ach: Pri­de

De tre B´er: Bob Dylan, Be­at­les og Bach Med ae­r­lig­hed kom­mer man la­engst, man bli­ver ik­ke rig af det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.