I

BT - - SØNDAG -

år­ti­er har de va­e­ret na­e­re ven­ner - tre af Danmarks største kunst­ne­re in­den for hver sit vir­ke­felt. Et ven­skab ba­se­ret på li­ge de­le kunst og men­ne­ske­lig dyb­de og let­hed. Nu er de in­di­mel­lem ba­re to. For ‘men­to­ren’, ‘mo­ti­va­to­ren’ – ja, den men­ne­ske­li­ge hjør­ne­sten – er ha­em­met af en ska­de, han på­drog sig un­der et fald.

‘Mand fal­der’ hed­der fil­men da og­så, hvor de tre, den ver­dens­be­røm­te ma­ler Per Kir­ke­by, do­ku­men­ta­ri­sten An­ne Re­gitze Wivel og – til dels – for­fat­te­ren Ib Mi­cha­el for an­den gang mø­des i en fa­el­les do­ku­men­tar­film.

I an­led­ning af ’Mand fal­der’ har An­ne Wivel og Ib Mi­cha­el eks­klu­sivt mødt BT for at forta­el­le om de­res na­e­re ven­skab, men og­så om den ‘tragedie’, det ‘ma­re­ridt’, som har ramt Per Kir­ke­by, ef­ter at han styr­te­de på en trap­pe i hjem­met i Hel­lerup.

»Jeg er den blin­de ma­ler. Jeg kan ik­ke en­gang gen­ken­de min ko­ne,« si­ger Per Kir­ke­by i fil­men, som net­op har haft pre­mi­e­re.

Ind­til ulyk­ken hav­de det me­ste af ma­le­ren Per Kir­ke­bys liv va­e­ret fyldt af sta­er­ke og dra­ma­ti­ske far­ver og be­va­e­gel­se. Det var ble­vet hans liv, hans iden­ti­tet. De ab­strak­te ma­le­ri­er og skul­p­tu­rer­ne hav­de sat ham på ver­dens­kor­tet som en af de mest kend­te dan­ske kunst­ne­re i ud­lan­det og gjort ham til man­ge­mil­li­o­na­er.

Hjer­neska­de

Ib Mi­cha­el kal­der det for ’det ul­ti­ma­ti­ve ma­re­ridt for en kunst­ner’. Per Kir­ke­by er ik­ke ble­vet blind. Og dog al­li­ge­vel. Han har på­dra­get sig en så­kaldt En hjer­neska­de, der be­ty­der, at nok kan han se, men hans hjer­ne neg­li­ge­rer og over­ser syns- og fø­le­ind­tryk fra ven­stre si­de.

Vi mø­der Wivel og Mi­cha­el et op­lagt sted: På caféen ‘Sult’ i Film­hu­set i Kø­ben­havn, der blandt me­get an­det er et in­sti­tu­tio­nelt ner­ve­cen­ter i mil­jø­et om­kring dansk do­ku­men­tar­film.

En an­den ka­em­pe i net­op dét mil­jø, Jør­gen Leth, kom­mer til­fa­el­digt for­bi og hil­ser hjerte­ligt på bå­de Ib Mi­cha­el og An­ne Re­gitze Wivel. Der er en for­nem­mel­se af rø­ver­hi­sto­ri­er i luf­ten. Men det må bli­ve en an­den gang.

Fort­sa­et­ter si­de 6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.