Kun­sten kom­mer før fa­mi­li­en

BT - - SØNDAG -

Per Kir­ke­by har al­drig va­e­ret ban­ge for at in­drøm­me, at han kan va­e­re sva­er at bo sam­men med. Men hvor­dan an­sku­er ven­ner og kol­le­ga­er man­den, som man­ge kal­der ’Danmarks største nu­le­ven­de kunst­ner’? »Jeg har kendt Per Kir­ke­by fra barns­ben, da han kom i mit barn­doms­hjem. Og bort­set fra, at jeg na­er­mest vil kal­de ham et ge­ni, så ved jeg og­så, at kun­sten for Per Kir­ke­by altid er kom­met før bå­de ko­ne, fa­mi­lie, børn og ven­ner, selv­om de na­er­me­ste be­ty­der me­get for ham. Han er kunst­ner frem­for alt an­det. Og når man er gift med Kir­ke­by, så er man selv­føl­ge­lig gift med en mand. Men man er først og frem­mest gift med en kunst­ner. Han er hård­t­ar­bej­den­de, vel­ar­ti­ku­le­ret og ek­stremt am­bi­tiøs,« si­ger Ane Hejlskov Lar­sen, der net­op har ud­gi­vet sin an­den gen­ne­m­ar­bej­de­de mop­ped­reng af en bog om Per Kir­ke­by ’Ma­le­ri­er fra 1978 til 1989’.

Og én af Danmarks mest an­se­te og respek­te­re­de kunst­eks­per­ter Hans Ed­vard Nør­re­gård-Ni­el­sen til­fø­jer:

»Jeg ken­der ham bedst som kunst­ner. Men jeg sa­et­ter og­så utro­lig pris på Per Kir­ke­by som men­ne­ske. Selv­om man­ge tror det mod­sat­te, er han ik­ke fagi­di­ot. Han er et vi­den­de, re­k­lek­te­ren­de og kon­stant kom­men­te­ren­de men­ne­ske med et me­get bredt re­gi­ster. Den slags men­ne­sker er må­ske ik­ke altid li­ge be­ha­ge­li­ge. Men de er altid in­ter­es­san­te,« si­ger Hans Ed­vard Nør­re­gård-Ni­el­sen, der i man­ge år var ad­jun­ge­ret pro­fes­sor i kunst­hi­sto­rie ved Aar­hus Uni­ver­si­tet samt di­rek­tør for Ny Carls­berg­fon­den fra 1988 til 2013.

I dag er Per Kir­ke­by gift med tekst­for­fat­te­ren Ma­ri An­ne Duus Jør­gen­sen. De bor sam­men i en vil­la i Hel­lerup. Han var før gift med film­pro­du­cen­ten Vi­be­ke Win­de­løv i 23 år.

Per Kir­ke­by er gift med Ma­ri An­ne Duus Jør­gen­sen. Her ses par­ret på vej ind på Mu­se­um Jorn i Sil­ke­borg. Foto: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.