Per og de man­ge pen­ge

BT - - SØNDAG - Hen­ning Hø­eg Hen­ning Hø­eg

Da Per Kir­ke­by i 2002 blev skilt fra kvin­den bag Lars von Tri­ers film, Vi­be­ke Win­de­løv, måt­te han slip­pe ejen­dom­me, kunstva­er­ker og kon­tan­ter til en va­er­di af over 100 mil­li­o­ner kro­ner. Dis­se op­lys­nin­ger er hver­ken be- el­ler af­kra­ef­tet af fa­mi­li­en selv. Og selv­om Kir­ke­by-eks­pert og kunst­ne­rens go­de ven Ane Hejlskov Lar­sen hel­ler ik­ke kan kommentere de ek­sak­te be­løb, så be­kra­ef­ter hun, at Per Kir­ke­by altid har va­e­ret en god in­ve­ste­ring.

»I gam­le da­ge var det kun kon­ger og ade­len, der hav­de råd til kunst. Nu er der man­ge vel­ha­ven­de for­ret­nings­folk, der og­så har råd og in­ter­es­se. Og isa­er i Tys­kland og For ik­ke-kunst­eks­per­ter kan det må­ske va­e­re sva­ert at ken­de for­skel på kunst, ko­pi og klamp­hug­ge­ri. Men Danmarks før­en­de kunst­hi­sto­ri­ker Hans Ed­vard Nør­re­gård-Ni­el­sen er ik­ke i tvivl:

»Al­le kan ma­le et hus og en sky. Men Per Kir­ke­by har ta­len­tet til at syn­lig­gø­re det in­dre. Han kan gø­re det usyn­li­ge syn­ligt. En ae­g­te kunst­ner som Kir­ke­by for­står at over­sa­et­te dét, vi al­le fø­ler,« si­ger Hans Ed­vard Nør­re­gård-Ni­el­sen, der fra 1988 og frem til sin pen­sion i 2013 var di­rek­tør for Ny Carls­berg­fon­den. Schweiz fin­des so­li­de pri­va­te kunst­sam­lin­ger med va­er­ker af Kir­ke­by,« si­ger Ane Hejlskov Lar­sen.

Ef­ter Per Kir­ke­bys sto­re ty­ske gen­nem­brud i 1979 fik isa­er eu­ro­pa­ei­ske sam­le­re, gal­le­ri­er og mu­se­er øj­ne­ne op for dan­ske­rens va­er­di­ful­de kunst. Og i den år­li­ge ud­gi­vel­se af over­sigts­bo­gen ’Der Neue Ka­pi­tal Kom­pass’ lå Per Kir­ke­by al­le­re­de i 1988 som num­mer 62 på li­sten over de 100 mest an­se­te og va­er­di­ful­de nu­le­ven­de kunst­ne­re. Og året ef­ter røg dan­ske­ren op på plad­sen som num­mer 51.

»Jeg vil ik­ke na­ev­ne pra­e­ci­se be­løb. Men Kir­ke­bys bed­ste va­er­ker vur­de­res i to­cif­te­de mil­li­onbe­løb,« si­ger den ty­ske kunst­eks­pert Dirk Luck­ow.

DET USYN­LI­GE BLI­VER SYN­LIGT

IN­TER­NA­TIO­NAL STJER­NE

Ind­til 1978 var Per Kir­ke­by pri­ma­ert kendt i Dan­mark og de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de. Og han var end­nu ik­ke ble­vet den vel­ha­ven­de og in­ter­na­tio­nalt ro­ste stjer­ne, han er i dag.

Men så ske­te der no­get. Kir­ke­by fik kon­takt til den ty­ske gal­le­ri­e­jer Mi­cha­el Werner. Og med sin nye stil med olie­ma­ling og bre­de pen­sel­strøg og en alt­af­gø­ren­de re­trospek­tiv udstil­ling i Bern Kunst­hal­le (Schweiz) i 1979, blev dø­ren til ud­lan­det åb­net. Ef­ter­hån­den blev Kir­ke­by et navn, der for­før­te bå­de pu­bli­kum, an­mel­de­re og in­ve­sto­rer i he­le ver­den.

»Han blev stor. Men jeg vil sta­dig pri­ma­ert an­se Kir­ke­by for at va­e­re en europaeisk kunst­ner,« si­ger Ane Hejlskov Lar­sen.

Og i dag ha­en­ger Kir­ke­bys kunst på gal­le­ri­er og i mu­se­er i Eng­land, Ir­land, Frank­rig, USA, Ca­na­da, Tys­kland, Schweiz, Spanien og Skan­di­navi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.