M

BT - - SØNDAG -

øde­r­ne på ar­bej­det er skre­vet ind i ka­len­de­ren, så man hu­sker dem. Tu­ren for­bi fit­nes­scen­te­ret er plan­lagt, så for­men kan hol­des ved li­ge. På søn­dag er der fa­mi­lie­fød­sels­dag. Og de­r­i­mel­lem kom­mer va­ske­tøj, mad­pak­ker, ind­køb, ren­gø­ring, stry­ge­tøj, mad­lav­ning og lek­tiela­es­ning med bør­ne­ne. Ka­len­de­ren er fyldt op. Må­ske bli­ver al­le ting ik­ke skre­vet spe­ci­fikt ind, men de bli­ver pri­o­ri­te­ret. Og den tan­ke bur­de man­ge par va­el­ge at over­fø­re, når det kom­mer til romantik i par­for­hol­det. Det me­ner par­for­holds- og skils­mis­seco­ach Mette H. Hin­ner­skov.

»Romantik er helt vildt vig­tigt i et par­for­hold. Uden den en­der man i bed­ste fald som go­de ven­ner el­ler i va­er­ste fald som to prak­ti­ske gri­se, der bor un­der sam­me tag. Ro­man­tik­ken er li­men, så man kan be­va­re to­le­ran­cen og for­stå­el­sen for hin­an­den,« si­ger Mette H. Hin­ner­skov.

I en un­der­sø­gel­se, Gal­lup har la­vet for BT, sva­rer stør­ste­delen af dan­sker­ne, at det, de sav­ner mest i de­res par­for­hold, er et godt se­xliv, samt at de var bed­re til at ta­le sam­men. Sam­ti­dig sva­rer 45 pro­cent, at de vil­le fo­re­tra­ek­ke en hyg­ge­lig mid­dag for to, hvis de skul­le gø­re no­get ro­man­tisk for de­res part­ner.

Men hungrer man ef­ter romantik i par­for­hol­det, er der of­te én ting, der spa­en­der ben, si­ger se­xo­log og par­te­ra­pe­ut Maj Wismann:

»Sta­e­dig­hed. Folk vil sim­pelt­hen ik­ke plan­la­eg­ge det, for­di man sy­nes, at rig­tig sex og romantik skal op­stå spon­tant. Men vi har så travlt i vo­res hver­dag, så der er ik­ke plads til, at det ba­re kom­mer af sig selv. Det skal pri­o­ri­te­res – li­ge­som man be­slut­ter sig for at ta­ge i tra­e­nings­cen­te­ret, hvis man vil stram­mes op,« si­ger hun.

Lu­do og mor­genkaf­fe

Iføl­ge Maj Wismann kan romantik i prin­cip­pet va­e­re at spil­le lu­do, gå en tur, drik­ke mor­genkaf­fe sam­men el­ler no­get helt fjer­de. Det hand­ler om at va­e­re en­ga­ge­ret og få sig­na­le­ret til sin part­ner; ’Jeg vil ger­ne dig’.

Det sam­me me­ner Mette Hin­ner­skov. I sit ar­bej­de som skils­mis­seco­ach mø­der hun tit par, der i en travl hver­dag har ned­pri­o­ri­te­ret de­res par­for­hold med en tan­ke om at ‘ind­hen­te det for­søm­te, når der kom et par fri­da­ge, ek­sem­pel­vis i for­bin­del­se med jul’.

Men for de fle­ste er det alt for sent til den tid. Og der­for er det hel­ler ik­ke helt uden grund, at der li­ge ef­ter nytår ven­ter en af årets højsa­e­so­ner for skils­mis­ser, for­kla­rer Mette Hin­ner­skov. Stop hel­le­re op i dag og kig på je­res par­for­hold, ly­der hen­des råd.

»Når fo­rel­skel­sen har lagt sig, ta­ger man­ge romantik, na­er­hed og op­ma­er­k­som­hed som en selv­føl­ge. Når de ting så ik­ke kom­mer af sig selv, bli­ver man util­freds, og så er det li­ge plud­se­lig, at kol­le­ga­en må­ske bli­ver in­ter­es­sant,« si­ger Mette Hin­ner­skov og til­fø­jer:

»Hvis man til­si­desa­et­ter sit par­for­hold la­en­ge nok, kan man og­så ta­ge det som en selv­føl­ge, at man en­der i skils­mis­se­sta­ti­stik­ken,« si­ger hun.

Bra­en­de på den fe­de må­de

Man kan dog fore­byg­ge, at det kom­mer der­til, me­ner bå­de Mette Hin­ner­skov og Maj Wismann. De pe­ger beg­ge på, at det kan va­e­re en god idé at eva­lu­e­re par­for­hol­det nu, når året lak­ker mod en­den og stil­le spørgs­mål som ’hvad sav­ner vi i vo­res par­for­hold?’ og ’hvad er romantik for os?’.

»På den må­de ba­e­rer man jo bra­en­de til bå­let på den fe­de må­de. Du skal ple­je dit par­for­hold, li­ge­som du jo og­så kø­rer din bil til ser­vi­ce­ef­ter­syn en gang imel­lem,« si­ger Maj Wismann, der bak­kes op af Mette Hin­ner­skov.

»Man kan jo be­gyn­de med at spør­ge sig selv: ’Gad jeg va­e­re gift med mig? Og hvor­når har jeg sidst gjort no­get, der gjor­de min part­ner glad?’ Man skal ik­ke luk­ke øj­ne­ne for, at et par­for­hold kra­e­ver virkelig hårdt ar­bej­de. Og hvis se­xly­sten og ro­man­tik­ken ik­ke la­en­ge­re kom­mer na­tur­ligt, må man plan­la­eg­ge sig ud af det, så man ik­ke en­der tra­et­te for­an fjern­sy­net hver af­ten,« si­ger Mette H. Hin­ner­skov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.