Slut med at jag­te gra­tis Wi-Fi

BT - - REJSER -

Te­le­sel­ska­bet 3 gør det nu mu­ligt for si­ne kun­der at kom­me på net­tet via mo­bil­te­le­fo­nen i end­nu fle­re lan­de – her­i­blandt USA – til sam­me pris som i Dan­mark

DI­GI­TALT med kys­hånd, da USA er en stor fe­ri­e­desti­na­tion for dan­ske­re. De nye vil­kår ga­el­der al­le­re­de fra nu på man­dag den 16. novem­ber.

»Det har stor be­tyd­ning for vo­res kun­der, at de kan an­ven­de te­le­fo­nen på sam­me må­de i ud­lan­det som i Dan­mark, og at de ik­ke la­en­ge­re be­hø­ver at jag­te na­er­me­ste café el­ler ho­tel for at kom­me på Wi-Fi,« si­ger Mor­ten Chri­sti­an­sen, di­rek­tør for 3 Dan­mark, i en pres­se­med­del­el­se.

Mu­lig­he­den for at »ro­a­me« til sam­me pris som i Dan­mark be­ty­der og­så, at man kan sms’e og rin­ge til dan­ske num­re uden at be­ta­le ek­stra for det på te­le­fon­reg­nin­gen. Nye reg­ler i EU Om et par år vil det dog kun va­e­re få af de in­klu­de­re­de lan­de i »3Li­keHo­me«, der ik­ke er da­ek­ket af gra­tis roaming hos al­le de an­dre te­le­sel­ska­ber og­så.

EU har for ny­lig ved­ta­get reg­ler, der på­by­der te­le­sel­ska­ber­ne, at det fra ju­ni 2017 skal ko­ste det sam­me at bru­ge mo­bi­len i al­le EU-lan­de.

Al­le­re­de fra april 2016 bli­ver ro­a­m­ing­pri­ser­ne dog be­gra­en­set, så sel­ska­ber­ne kun må ta­ge me­get lidt ek­stra for roaming in­den­for EU af EU-bor­ge­re. Går glip af roaming-mil­li­o­ner Der­med for­svin­der det unik­ke i 3s mo­del i Eu­ro­pa.

Men sel­ska­bet er dog kom­met de an­dre te­le­sel­ska­ber i for­kø­bet, og nu ud­vi­der det alt­så og­så til mar­ke­der, der ik­ke bli­ver om­fat­tet af de kom­men­de EU-reg­ler.

Iføl­ge 3 har det va­e­ret en suc­ces, selv­om sel­ska­bet an­gi­ve­ligt er gå­et glip af ro­a­m­in­gind­ta­eg­ter i den tre­cif­re­de mil­li­onklas­se ale­ne i som­mer­fe­ri­en.

Så­le­des op­ly­ser 3, at kun­der­ne slap for ro­a­m­ing­ud­gif­ter i om-eg­nen af 240 mil­li­o­ner kro­ner ale­ne i juli i år.

»I star­ten var re­ak­tio­nen blandt nog­le kun­der, at det var for godt til at va­e­re sandt, men de har ta­get det til sig i stor stil og sur­fer løs i ud­lan­det i dag. Med EU’s re­gu­le­ring får al­le ad­gang til bil­lig roaming i EU, men vi vil fort­sa­et­te med at gø­re »3Li­keHo­me« at­trak­tivt, og der­for ud­vi­der vi nu med blandt an­dre USA, som er dan­sker­nes fo­re­truk­ne fe­ri­e­desti­na­tion uden for EU,« si­ger Mor­ten Chri­sti­an­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.