Spil­ler end­nu

BT - - SPORTEN -

mål. Det var en chan­ce så stor som et straf­fes­park.

Så­dan en hav­de sven­sker­ne og­så, men Marcus Berg bra­end­te og­så den ef­ter en halv ti­me, da Zla­tan Ibra­him­ovic kunst­ne­risk løf­te­de bol­den ind til sin an­grebs­mak­ker. Berg spar­ke­de helt for­bi og kun­ne ’fejre’ den af­bra­en­der med brok fra Ibra­him­ovic, som vil­le ha­ve en tva­er­af­le­ve­ring.

Må­let gav end­nu me­re ener­gi til Sve­ri­ge, og ba­re et mi­nut ef­ter fø­rin­gen var Ibra­him­ovic på vej igen­nem, hvis ik­ke Ag­ger hav­de re­vet ham ned og ta­get et gult kort for den. Kas­per Sch­mei­chel skal be­røm­mes for sin ver­dens­klas­se­red­ning på Ibra­him­ovi­cs fris­park ef­ter­føl­gen­de. Vold­somt god re­ak­tion.

Mor­ten Ol­sen skul­le få me­re at ta­en­ke over kort ef­ter pau­sen, da Emil Fors­berg blev va­el­tet i det dan­ske felt af Tho­mas Ka­h­len­berg, og det blev vur­de­ret til at va­e­re en for­se­el­se, som skul­le gi­ve straf­fes­park.

Så­dan et bra­en­der Zla­tan Ibra­him­ovic ik­ke med 48.000 ven­ner på be­søg i sin fod­bold­stue. Og hel­ler ik­ke den­ne gang. 2-0 til Sve­ri­ge.

Da det var ved at se al­ler­sor­test ud til sidst, blev hå­bet dog ta­endt. 10 mi­nut­ter før tid ka­ste­de ind­skif­te­de Ni­co­lai Jør­gen­sen sig ind i en bold i fel­tet ef­ter et hjør­ne­s­park, der blev for­la­en­get af Yus­suf Poul­sen og score­de det så vig­ti­ge ude­ba­ne­mål for Dan­mark.

Så­le­des kun­ne de 2.000 med­rej­sen­de dan­ske­re dra­ge ud i det sto­ck­holm­ske nat­te­liv som lil­le­brød­re i Nor­den lidt end­nu. Og må­ske er der en grund til, at DBU al­le­re­de in­den kam­pen måt­te sen­de 500 ik­ke-solg­te bil­let­ter til­ba­ge til sven­sker­ne. De vil nok se me­re ro­ck ’n’ roll- end sym­fo­ni-fod­bold på tirs­dag, når der er re­tur­kamp i Kø­ben­havn.

EM-KVAL., PLAY­OFF, 1. KAMP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.