Spa­en­ding til sid

BT - - SPORTEN -

VIL­LE DET VA­E­RE va­er­re for Dan­mark at mis­se EM, en det vil­le va­e­re for Sve­ri­ge? Det men­te Erik Ham­rén, da han man­dag åb­ne­de for en uges gø­gl og pa­la­ver ved med ver­sa­ler og op­delt i sta­vel­ser på sit før­ste pres­se­mø­de at kal­de det for en KA-TA-STRO-FE, hvis ik­ke Dan­mark kva­li­fi­ce­re­de sig.

Fre­dag af­ten sat­te de tragi­ske be­gi­ven­he­der i Pa­ris be­gre­ber som det i per­spek­tiv, og un­der tyng­den af de ha­en­del­ser, der i går og­så blev mar­ke­ret med stil­hed, sør­ge­bind og et Fri­ends Are­na ik­la­edt Tri­co­lens far­ver, vir­ke­de det upas­sen­de at gen­ta­ge dem. Ka­ta­stro­fer fin­des ik­ke i fod­bold, når det hand­ler om kon­se­kven­ser­ne af spil­let. Men dår­li­ge pra­e­sta­tio­ner fin­des, og slø­je pra­e­sta­tio­ner skal sta­dig kri­ti­se­res, når de ud­fø­res af pro­fes­sio­nel­le, der ik­ke la­ver ret me­get an­det end at øve sig i at bli­ve bed­re. SÅ­DAN EN VAR det i går, og de dan­ske spil­le­re skal i ly­set af isa­er en ra­ed­som før­ste halv­leg va­e­re gla­de for at ta­ge imod Sve­ri­ge med kun et mål i mi­nus og en ude­ba­nescor­ing i ta­sken. 1-2 er et godt re­sul­tat af en kamp, der kun i de før­ste og de sid­ste 10 mi­nut­ter kun­ne si­ges at fo­re­gå på dan­ske pra­e­mis­ser.

Nu kan Dan­mark spil­le sig til EM med en 1-0 sejr på tirs­dag, hvil­ket ik­ke bør va­e­re umu­ligt mod et hold, der spil­le­de bed­re end det dan­ske, men som (og det kan ly­de tos­set) og­så på bag­kant af op­gø­ret og den sven­ske sejr spil­ler for spil­ler frem­står rin­ge­re end Dan­mark.

Mor­ten Ol­sen mang­le­de igen suc­ces med sin ef­ter­hån­den tra­di­tio­nel­le over­ra­skel­se i star­top­stil­lin­gen, da Vik­tor Fi­s­cher plud­se­lig var med fra be­gyn­del­sen. Han vi­ste i mo­men­ter på­gå­en­hed og flair, men no­gen ge­vinst blev han al­drig, og med rin­ge støt­te fra end­nu en svag pra­e­sta­tion af de cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re kun­ne Dan­mark før pau­sen va­e­re kom­met me­get la­en­ge­re bag­ud end med 0-1. NU VEN­TER SÅ det en­de­li­ge opgør, der vil af­gø­re, om Mor­ten Ol­sen fik en va­er­dig af­sked som land­stra­e­ner og kva­li­fi­ce­re­de Dan­mark til EM ef­ter et tur­bu­lent år med skuf­fel­ser, yd­my­gel­ser og drøm­me, der var ta­et på at bri­ste un­der tyng­den fra en vild­fa­ren dro­ne.

Lyk­kes det ham at få Dan­mark til EM, vil forta­el­lin­gen om den­ne kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring va­e­re, at Mor­ten Ol­sen fik lands­hol­det med til Frank­rig på trods. Det vil va­e­re hans sto­re per­son­li­ge sejr, og det vil va­e­re en be­drift, vi vil hu­ske til­ba­ge på med en vis respekt. For nok har det ik­ke va­e­ret kønt, og vist er vi man­ge, der har va­e­ret ef­ter Mor­ten Ol­sen og et hold, der har slidt med at sco­re mål, som har spil­let lang­somt, ke­de­ligt og idé­for­ladt, og som i Ar­me­ni­en ram­te bun­den ved slet og ret at frem­stå ugi­de­ligt. Men den sto­re hi­sto­rie vil va­e­re den, at land­stra­e­ne­ren i sit 15. år på po­sten stod me­re ale­ne end no­gen­sin­de, selv sag­de stop un­der­vejs for til al­ler­sidst at be­sej­re in­gen rin­ge­re end vo­res på sam­me tid bed­ste og va­er­ste ven­ner fra Sve­ri­ge. Se, det kan vel nok bli­ve et fint lil­le even­tyr.

Der mang­ler ba­re li­ge mindst et ka­pi­tel med spa­en­ding til al­ler­sid­ste si­de. Desva­er­re skri­ver det ba­re slet ik­ke sig selv.

MOR­TEN CRO­NE SEJERSBØL,

BTs FOD­BOL­DRE­DAK­TØR

SØNSØDNADGA1G51.

ONVOEVMEMBBEERR22015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.