Den dy­re drøm

BT - - SPORTEN -

MILLIONVISIT No­gen­lun­de så­dan – om­end vold­somt for­sim­plet – ly­der op­skrif­ten på det hi­sto­ri­ske ten­nis­ar­ran­ge­ment i Jy­ske Bank Boxen i Her­ning, hvor to af ver­dens mest eks­po­ne­re­de ten­niskvin­der står over for hin­an­den tors­dag 26. novem­ber.

Ver­dens­rang­li­stens num­mer et, Se­re­na Wil­li­ams, mod den tid­li­ge­re dan­ske ver­den­set­ter, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. En be­gi­ven­hed, som har va­e­ret la­en­ge un­der­vejs, men som i slut­nin­gen af må­ne­den en­de­lig bli­ver en re­a­li­tet ef­ter fle­re års fo­d­ar­bej­de med den midtjy­ske er­hvervs­mand Ge­org Sø­ren­sen og di­rek­tør i Fre­k­la­me, Mads Frederiksen, som de største sli­de­re.

»Det har va­e­ret en drøm i fem år. Det har va­e­ret en lang rej­se her­hen,« jub­ler Mads Frederiksen og for­kla­rer, at øko­no­mi, stram­me tur­ne­rings­pla­ner og sid­ste års plan­lag­te Woz­ni­a­cki-bryl­lup med gol­f­stjer­nen Rory McIl­roy hidtil har gjort et Woz­ni­a­cki ver­sus Wil­li­ams­op­gør

på dansk jord umu­ligt.

Knap seks mio. for en af­ten

I ste­det var mu­lig­he­den der i år, og Mads Frederiksen tø­ver ik­ke med at sen­de skul­der­klap vi­de­re til ho­ved­sponso­rer­ne Ener­gi Dan­mark, Bi­o­t­herm og E-boks, som sam­men med min­dre sponso­rer har gjort det mu­ligt at sam­le to af ten­nis­spor­tens mest ef­ter­trag­te­de nav­ne.

For det har haft sin pris. Godt seks mil­li­o­ner kro­ner ko­ster det at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.