VER­DENS MEST

BT - - TERROR I PARIS -

MEN­NE­SKEJ­AGT

I går kom det frem, at to bi­ler, der blev brugt til an­gre­be­ne, var le­jet i Bruxel­les, og at fle­re af ger­nings­ma­en­de­ne var kom­met der­fra in­den an­gre­be­ne. Ud­over Po­lo’en dre­jer det sig om en sort Se­at Leon, som po­li­ti­et fandt ta­et på et af ger­nings­ste­der­ne. I bi­len blev der iføl­ge AP fun­det tre Ka­las­h­ni­kov-ri­f­ler, som kan ha­ve va­e­ret brugt ved fre­da­gens ter­r­or­an­greb, og en par­ke­rings­bø­de fra Bruxel­les-by­de­len Mo­len­be­ek. Ar­re­sta­tio­ner Det fran­ske po­li­ti ar­bej­der ud fra en te­o­ri om, at der var tre for­skel­li­ge hold ter­r­o­ri­ster in­vol­ve­ret i de blo­di­ge at­ten­ta­ter seks for­skel­li­ge ste­der i Pa­ris. Alt ty­der på, at et af ter­r­or­hol­de­ne kom fra net­op Mo­len­be­ek, hvor tre per­so­ner blev an­holdt i lør­dags. I går ar­re­ste­re­de bel­gisk po­li­ti yder­li­ge­re fi­re per­so­ner. Af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen er nav­ne­ne på de syv ar­re­ste­re­de i Bruxel­les ik­ke of­fent­lig­gjort. Pa­nik i Pa­ris I Pa­ris sid­der fryg­ten sta­dig dybt i ind­byg­ger­ne ef­ter fre­da­gens blo­di­ge ter­r­r­or­an­greb. I går ved 19-ti­den op­stod der kaos om­kring om­rå­det ved den sto­re shop­ping­ga­de Rue de Ar­chi­ves og i na­er­he­den af Pla­ce de la Re­pu­blique, ef­ter at folk hav­de hørt, hvad der lød som fle­re skud. Po­li­ti­et valg­te at evaku­e­re fle­re om­rå­der. BTs ud­send­te repor­ter i Pa­ris blev bedt om at tra­ek­ke ind på en café, hvor skod­der­ne blev truk­ket ned. Men det vi­ste sig at va­e­re falsk alarm. Ly­de­ne kom fra fyr­va­er­ke­ri – og ik­ke skud. De hårdt prø­ve­de pa­ri­se­re kun­ne ån­de let­tet op.

Men myn­dig­he­der­ne har ta­enkt sig at sa­et­te hårdt mod hårdt over for Ab­des­lam Sa­lah og even­tu­el­le med­sam­men­s­vor­ne. Frank­rigs pra­esi­dent François Hol­lan­de vars- ler, at han vil for­la­en­ge und­ta­gel­ses­til­stan­den i lan­det til tre måneder. Iføl­ge avi­sen le Pa­ri­si­en vil Hol­lan­de på onsdag pra­e­sen­te­re et lov­for­slag for par­la­men­tet, idet han som pra­esi­dent iføl­ge den fran­ske grund­lov kun har be­myn­di­gel­se til at de­kre­te­re und­ta­gel­ses­til­stand i 12 da­ge.

MAN­DAG 16. NOVEM­BER 2015 Un­der und­ta­gel­ses­til­stan­den vil der blandt an­det va­e­re ska­er­pet kon­trol ved gra­en­sen og et øget po­li­ti- og mi­li­ta­ero­p­bud på ga­der­ne – navn­lig i ho­ved­sta­den Pa­ris. Isa­er gra­en­se­kon­trol­len kan va­e­re af­gø­ren­de i jag­ten på Ab­des­lam Sa­lah. Ver­dens mest ef­ter­søg­te mand net­op nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.