Bel­gisk ghet­to

BT - - TERROR I PARIS -

BT I MO­LEN­BE­EK Det forta­el­ler BTs ud­send­te repor­te­re fra Mo­len­be­ek, hvor na­e­sten hver an­den af de cir­ka 83.000 ind­byg­ge­re er mus­li­mer. Hvert an­det bu­tiks­skilt ba­e­rer ara­bi­ske skrift­tegn, og det er, som om Mo­len­be­ek le­ver i sin helt egen bob­le – uden kon­takt med re­sten af Bruxel­les og den om­gi­ven­de ver­den. Fle­re af de lo­ka­le, som BT tal­te med, hav­de ik­ke hørt om ter­r­or­an­gre­bet mod Pa­ris fre­dag af­ten, trods me­di­e­da­ek­ning døg­net rundt og et mas­sivt po­li­tiop­bud i sel­ve Mo­len­be­ek i for­bin­del­se med an­hol­del­ser­ne.

Man­ge ude­frakom­men­de op­hol­der sig nø­digt i by­de­len. En af dem er Samu­el – en ung mand, som BT mø­der i Mo­len­be­ek.

»Jeg er nødt til at cyk­le igen­nem Mo­len­be­ek hver dag for at be­sø­ge min ka­e­re­ste, men jeg er ik­ke me­get for det,« si­ger Samu­el. Slum og kri­mi­na­li­tet På sin vej tva­ers gen­nem Mo­len­be­ek via ho­ved­fa­erds­elsår­en Chaus­se de Gand kan han med sin eg­ne øj­ne se, hvad og­så sta­ti­stik­ker­ne si­ger.

»Mo­len­be­ek har den la­ve­ste le­ve­stan­dard i he­le Bruxel­les. Det er den va­er­ste slum og by­ens mest kri­mi­na­li­se­re­de om­rå­de,« forta­el­ler Samu­el.

Iføl­ge tv-sta­tio­nen RTL er Mo­len­be­ek der­u­d­over en ’ter­r­or­re­de’, som er ble­vet ladt i stik­ken af kon­flikt­sky po­li­ti­ke­re og myn­dig­he­der igen­nem lang tid. Igen og igen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.