Strid om asyl­po­li­tik ved fol­ke­af­stem­ning

BT - - TERROR I PARIS -

Pagh fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Nog­le vil si­ge, at den slags po­li­ti­ske ga­ran­ti­er er al­vor­li­ge. Men det aen­drer ik­ke ved, at i for­hold til grund­loven, så over­la­der vi kom­pe­ten­cen på he­le rets­om­rå­det til EU med et ja,« si­ger han. Vand­fast ga­ran­ti Hvis Løk­ke og co. virkelig vil gi­ve en vand­fast ga­ran­ti til dan­sker­ne, kra­e­ver det ba­re ’en me­get lil­le til­fø­jel­se til lov­tek­sten’, ly­der det:

»Lov­tek­sten si­ger, at vi over­gi­ver kom­pe­ten­ce til EU på he­le det rets­li­ge om­rå­de - in­klu­siv asy­l­om­rå­det. Hvis man øn­sker at gi­ve en ga­ran­ti for, at asyl­po­li­tik­ken ik­ke skal med, så skal man aen­dre lov­tek­sten. Man skal ba­re Hvis vi stem­mer nej, er vi to­talt af­skå­ret fra at va­e­re med i EUs asyl­po­li­tik

Mar­gre­te Auken, SF

skri­ve, at kom­pe­ten­cen over­gi­ves med und­ta­gel­se af de to trak­tat­be­stem­mel­ser om asyl- og ind­van­dring. Så er det kla­ret.«

Det er ik­ke kun nej-par­ti­er­ne og ju­rapro­fes­soren, der me­ner, at et ja 3. de­cem­ber ba­ner vej­en for dansk del­ta­gel­se i EUs asyl- og ind­van­drings­po­li­tik. Det me­ner og­så ja-par­ti­et SF, der ger­ne ser, at Danmarks asyl­po­li­tik skif­tes ud med EUs dit­to.

Re­ge­rin­gen og de an­dre asyl-skep­ti­ske par­ti­er for­vir­rer de­bat­ten ved at la­de som om, et ’ja’ ik­ke på sigt kan åb­ne op for asyl­po­li­tik­ken, si­ger med­lem af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet Mar­gre­te Auken (SF):

»Hvis vi stem­mer nej, er vi to­talt af­skå­ret fra at va­e­re med i EUs asyl­po­li­tik. Så hvis folk ger­ne vil va­e­re med, så skal de si­ge ja. Så kan vi må­ske på et el­ler an­det tids­punkt få fler­tal til at gå med i asyl­po­li­tik­ken,« si­ger hun og rev­ser Løk­kes ga­ran­ti:

»Hvis man spar­ker en bold til hjør­ne, så er man ik­ke kom­met af med den. Så kan den kom­me su­sen­de ind fra si­den igen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.