Kri­tik for brud med tros­sam­fund

BT - - TERROR I PARIS -

KON­TRO­VER­SI­EL Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, som hen­vi­ser til, at for­e­nin­gen har in­vi­te­ret en ra­ek­ke iføl­ge po­li­ti­ker­ne - kon­tro­ver­si­el­le ima­mer til at pra­e­di­ke i Dan­mark. For­sla­get blev ved­ta­get med 30 stem­mer for, 23 imod. En gli­de­ba­ne Men der er ta­le om en gli­de­ba­ne, når po­li­ti­ke­re for­sø­ger at ’kon­trol­le­re folks tan­ker’, me­ner tid­li­ge­re pro­fes­sor ved DPU og for­fat­ter Ove Kors­gaard.

»At for­ud­sa­et­te en ak­tiv til­slut­ning til de­mo­kra­ti­ske va­er­di­er og el­lers true med at tra­ek­ke støt­te, for­e­nings­god­ken­del­ser el­ler stats­bor­ger­skab, er et mis­brug af de­mo­kra­ti­et. Det er en mis­for­stå­el­se af, hvad de­mo­kra­ti er. Det er kun to­ta­li­ta­e­re sy­ste­mer, der af­vi­ser folk og hold­nin­ger, som af­vi­ger fra den to­ta­li­ta­e­re ide­o­lo­gi,« si­ger han til Kri­ste­ligt Dag­blad.

Sam­me syns­punkt har di­rek­tør for den bor­ger­ligt­li­be­ra­le ta­en­ket­ank Cepos Mar­tin Ågerup. Han me­ner, at Kø­ben­havns Kom­mu­nes be­slut­ning kan »min­de om, at man ik­ke har for­e­nings­fri­hed«, si­ger han. Det er kun to­ta­li­ta­e­re sy­ste­mer, der af­vi­ser folk og hold­nin­ger, som af­vi­ger fra den to­ta­li­ta­e­re ide­o­lo­gi

Ove Kors­gaard, for­fat­ter

og tid­li­ge­re pro­fes­sor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.