’ ’

BT - - DEBAT -

MAN SI­GER ALTID

FOR­SKEL­LEN PÅ VO­RES

Vi skal bom­be mi­li­ta­e­re mål, og så kan det godt ske, at der er ci­vi­le tab

kvin­der og børn, når der ta­les om ci­vi­le mål, men jeg har al­drig for­stå­et, hvor­for kvin­der skul­le va­e­re en sa­er­lig uskyl­dig ra­ce. Kvin­der er så­ma­end li­ge så slem­me som ma­en­de­ne, og der­for for­står jeg ik­ke, hvor­for de i sa­er­lig grad skal be­skyt­tes. Det er ned­vur­de­ren­de for kvin­de­køn­net at be­skri­ve dem som sva­ge men­ne­sker. Det er de jo ik­ke. Der er for ek­sem­pel og­så kvin­der, der rej­ser ned for at ka­em­pe for IS, og dem skal man da ik­ke pas­se ek­stra på.

kamp mod IS og det, IS la­ver, er jo, at IS be­vidst går ef­ter ci­vi­le mål, og vi be­vidst går ef­ter mi­li­ta­e­re mål og for­sø­ger at und­gå, at der sker ci­vi­le tab.

til, at vi ser mi­li­ta­e­re frem­skridt, er blandt an­det, at vi har ar­bej­det sam­men med kur­der­ne og for ny­lig be­fri­et Sinjar – en by i det nord­li­ge Irak, som var et vig­tigt for­bin­del­ses­led mel­lem Irak og Sy­ri­en, hvor vi nu har skå­ret en del af IS’ for­sy­nings­led over. Vi skal sam­ar­bej­de om den mi­li­ta­e­re ind­sats, hvor vi og­så sør­ger for at ud­ru­ste og ud­dan­ne de kur­di­ske styr­ker til at be­ka­em­pe IS og få be­fri­et end­nu fle­re by­er fra IS’ her­re­døm­me.

Sø­ren Es­per­sen

JEG SER IK­KE

EN AF GRUN­DE­NE

dan­ske sol­da­ter på land­jor­den i Irak el­ler Sy­ri­en, men jeg hå­ber snart, vi kan sen­de de dan­ske F16-fly til­ba­ge. Vi har truk­ket dem hjem, for­di de hav­de brug for en pau­se, men re­ge­rin­gen øn­sker at sa­et­te dem ind igen, og jeg øn­sker, de skal ha­ve et ro­bust man­dat til slå til mod ter­r­o­ri­ster­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.