Ta­le er sølv – tavs­hed er guld

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Fle­re po­li­ti­ke­re er kom­met i mod­vind, ef­ter de er kom­met med po­li­ti­ske ud­mel­din­ger oven på ter­r­oren i Pa­ris. Det er da og­så en sa­er­lig van­skel­lig kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ve at for­hol­de sig til ube­gri­be­lig ond­skab og tragi­ske tab af men­ne­ske­liv. Me­di­er og of­fent­lig­hed for­ven­ter ord fra po­li­ti­ker­ne, men skuf­fes of­te over, hvil­ke ord der yt­res i en si­tu­a­tion, hvor fø­lel­ser­ne sid­der uden på tø­jet. DE SO­CI­A­LE ME­DI­ER svøm­mer over med has­tags som #Pray­for­Pa­ris og #Nous­som­mes­u­nis, men og­så med pro­fil­bil­le­der iført tri­col­orens far­ver og il­lu­stra­tio­ner af freds­tegn med Eif­feltår­net i mid­ten, for slet ik­ke at ta­le om alt fra bi­bel­vers til tek­sten fra ’Kring­s­att av fi­en­der’. På den må­de vi­ser of­fent­lig­he­den i vir­ke­lig­he­den selv, hvad der er brug for af kom­mu­ni­ka­tion: So­li­da­ri­tet, sam­men­hold, an­da­eg­tig­hed og stil­le re­flek­sion. Det er så sja­el­dent, at stil­he­den får lov at ind­ta­ge rum­met - ik­ke mindst det of­fent­li­ge - i vo­res mo­der­ne liv. Men i en mørk tid fo­re­tra­ek­ker de fle­ste et stil­fa­er­digt le­ven­de lys og et øje­bliks stil­hed.

FOR RE­GE­RIN­GEN OG lan­dets le­del­se er der en umid­del­bar op­ga­ve, når ter­r­oren ram­mer Eu­ro­pa. Na­tio­nens sik­ker­hed og op­bak­ning til Frank­rig. Der­ef­ter skal man hur­tigt med­dele sig i for­hold til dan­sker­ne, så vi al­le kan sid­de til­ba­ge med en fø­lel­se af, at der er styr på si­tu­a­tio­nen her­hjem­me. Men der­u­d­over ef­ter­ly­ses der fak­tisk ik­ke øje­blik­ke­lig po­li­tisk hand­ling. Der er i ste­det be­hov for, at etab­le­re et va­er­di­ma­es­sigt fa­el­les­skab med plads til al­le. Det hand­ler sim­pelt­hen om, at po­li­ti­ker­ne blot skal vi­se, at de­res ver­dens­bil­le­de stem­mer overens med vo­res. Men sam­ti­dig øn­sker vi ik­ke, at de bry­der sam­men og mi­ster kon­trol­len og over­blik­ket. DER ER TIL gen­ga­eld på in­gen må­de brug for at kob­le tragi­ske be­gi­ven­he­der sam­men med - i sam­men­lig­nin­gen - tri­vi­el­le hjem­li­ge po­li­ti­ske dags­ord­ner, som f.eks. en fol­ke­af­stem­ning. Der er hel­ler ik­ke brug for at over­dra­ma­ti­se­re ved f.eks. at ud­rå­be kam­pen mod ter­ror til en art tred­je ver­denskrig. Og der er slet ik­ke brug for, at over­re­a­ge­re, som f.eks. ved at er­kla­e­re sig pa­rat til at bom­be ci­vi­le kvin­der og børn. Selv­føl­ge­lig skal an­svar­li­ge po­li­ti­ke­re gø­re sig tan­ker om, hvad der skal gø­res oven på ter­r­oren, må­ske skal de en­dog

Søs Ma­rie Serup, Hvad skal man gø­re i frem­ti­den for at be­ka­em­pe Is­la­misk Stat på den bed­ste må­de? hand­le hur­tigt. Men de skal pas­se på med for hur­tigt at skif­te fra Clark Kent til Su­per­man.

Nu­vel, me­di­er og be­folk­ning spør­ger po­li­ti­ker­ne, hvor­dan de ser si­tu­a­tio­nen, hvor­dan den skal und­gås i frem­ti­den, hvil­ke til­tag man bør ta­ge osv. osv. Men blot for­di der bli­ver stil­let et spørgs­mål, be­hø­ver man jo ik­ke at sva­re, som spør­ge­ren for­ven­ter. Det er fak­tisk til­ladt for po­li­ti­ke­re at sva­re, at ’det er for tid­ligt at si­ge no­get om...’, ’nu skal vi li­ge ha­ve det ful­de over­blik’, el­ler gan­ske en­kelt ’det vil jeg ger­ne si­ge me­re om - på man­dag’. Der er en tid og et sted til alt. Selv for hand­lings­o­ri­en­te­re­de po­li­ti­ke­re.

PANELET Det er så sja­el­dent, at stil­he­den får lov at ind­ta­ge rum­met - ik­ke mindst det of­fent­li­ge - i vo­res mo­der­ne liv

MAN KAN GODT hand­le uden nød­ven­dig­vis at hol­de of­fent­lig­he­den op­da­te­ret li­ve om al­le mel­lem­reg­nin­ger­ne. Få, velvalg­te ord kom­mu­ni­ke­rer kon­trol og sik­ker­hed bed­re end tira­der af forvrøv­le­de po­li­ti­ske over­vej­el­ser. Po­li­ti­ker­ne be­hø­ver ik­ke at bø­je ho­ve­d­et, fol­de ha­en­der­ne i skø­det og be­de til hø­je­re mag­ter, ind­til vi i be­folk­nin­gen er fa­er­di­ge med vo­res stil­le re­flek­sion, men de gør klogt i at hu­ske, at nog­le gan­ge er ta­le sølv - og tavs­hed guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.