Du sover dy­ber

BT - - DEBAT -

ud­valg­te ho­ved­per­son tro­e­de, at han med rø­ve­ri­et kun­ne gø­re ver­den til et bed­re sted.

»Det var mit vil­de­ste num­mer til da­to. Jeg sad he­le nat­ten ef­ter og spe­ku­le­re­de over, hvad jeg li­ge hav­de gjort. Det var no­get helt an­det end at ga­et­te, hvil­ket tal folk ta­en­ker på.«

Programserien har vun­det fle­re dan­ske tv-pri­ser. Blandt an­det ’årets ny­ska­bel­se’ i 2014. Nu står han på ta­er­s­k­len til et in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud, der kan gø­re an­sig­tet med det rø­de ska­eg og de mar­kan­te hor­n­bril­ler kendt ud over al­le gra­en­ser.

Me­re end 40 pro­duk­tions­sel­ska­ber fra he­le ver­den - ‘højt­stå­en­de pro­duk­tions­sel­ska­ber’ - er ude ef­ter hans ’Fuckr med dn hj­r­ne’-kon­cept. Net­op nu er hol­det bag pro­gram­met i fa­erd med at pro­du­ce­re så­kald­te ’dum­mies’ – en slags tv­ma­es­si­ge smags­prø­ver – på bå­de tysk og en­gelsk.

Han un­der­stre­ger, at han ta­ger sin hyp­no­se al­vor­ligt. Han kun­ne al­drig drøm­me om at få folk til at hop­pe rundt som kyl­lin­ger el­ler sid­de i en papkas­se og tro, at de kø­rer i en Fer­ra­ri. Som an­dre hyp­no­ti­sø­rer har tur­ne­ret og un­der­holdt med i ti­dens løb.

»Jeg kan ik­ke se for­må­let med det. Det bli­ver ik­ke mig, der la­ver den slags. Man­ge har og­så spurgt, om jeg vil la­ve så­dan et pro­gram, men det gi­ver mig ik­ke no­get.«

Det he­le be­gynd­te i Søn­der­borg, hvor Jan Hel­le­søe vok­se­de op som en ex­cep­tio­nelt ge­nert dreng i en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.