Tip

BT - - DEBAT -

Fuld­korn har en mas­se gavn­li­ge egen­ska­ber og mind­sker ri­si­ko­en for en ra­ek­ke syg­dom­me. Al­li­ge­vel er det de fa­er­re­ste dan­ske­re, der når op på Fø­de­va­re­sty­rel­sens of­fi­ci­el­le an­be­fa­ling, der ly­der på 75 gram fuld­korn pr. dag. Her fin­der du go­de råd og ide­er, der kan hja­el­pe dig til at skrue lidt op og aen­dre va­ner, så fuld­korn bli­ver en na­tur­lig del af ko­sten. Det er en myte, at man ik­ke kan hyg­ge sig med fuld­korn. Der er mas­ser af pro­duk­ter med fuld­korn til hyg­ge­stun­der. Det hyg­ge­li­ge mor­gen­brød i we­e­ken­den kan f.eks. sag­tens in­de­hol­de fuld­korn – det er ik­ke nød­ven­dig­vis til at se, men det sma­ger rig­tig godt. ker­nen dog ta­ges med – og­så ki­men og skal­de­le­ne. her fin­des de fle­ste af vi­ta­mi­ner­ne, mi­ne­ra­ler­ne og kost­fi­bre­ne. For at få den an­be­fa­le­de ma­eng­de er en po­r­tion hav­re­gryn og 1-2 ski­ver rug­brød nok. Men der er man­ge an­dre må­der at få fuld­korn på, hvis rug­brød ik­ke hø­rer til di­ne fa­vo­rit­ter. Du kan va­el­ge mel­lem mor­gen­madspro­duk­ter, kna­ek­brød, rug­brød, lyst brød, pas­ta, grød, mel og ris med fuld­korn. Der er i dag over 660 pro­duk­ter med det oran­ge fuld­kornslogo i su­per­mar­ke­det.

Fuld­kornslog­o­et sik­rer dig en va­re med mas­ser af fuld­korn. Det be­ty­der, at al­le kor­nets de­le er med, og­så kim og skal­de­le­ne, hvor de fle­ste fi­bre, vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler sid­der.

Va­elg

Ser­ver den var­me grød med hak­ke­de mand­ler og fri­ske ae­b­lestyk­ker på top­pen. Kom lidt sirup på, når det skal va­e­re ek­stra

la­ek­kert.

Prøv

Ind­før fuld­kornsk­na­ek­brød til ef­ter­mid­dags­hyg­ge.

Det er en myte, at al­le ker­ner er fuld­korn. F.eks. er solsik­ke­frø, gra­eskar­ker­ner og hør­frø ik­ke fuld­korn. Frø og nød­der de­fi­ne­res ik­ke som fuld­korn.

pro­duk­ter med fuld­kornslog­o­et.

fuld­korns­pas­ta og fuld­kornsn­ud­ler.

hav­re­gryn i fri­ka­del­ler­ne og far­sen i ste­det for hvidt mel.

ef­ter fuld­korns­brød hos ba­ge­ren, og når du spi­ser ude.

fuld­kornsva­ri­an­ter af bur­ger­bol­ler og pøl­se­brød.

he­le kog­te hve­de­ker­ner i sa­la­ter.

no­get af det hvi­de mel med fuld­korns­h­ve­de­mel, når du ba­ger f.eks. brød og muf­fins. Det er en myte, at fuld­korn kun fin­des i brød. Der fin­des fuld­korn i en mas­se for­skel­li­ge mor­gen­madspro­duk­ter. Hav­re­gryn er en glim­ren­de kil­de til fuld­korn. Men der er man­ge an­dre mu­lig­he­der. Det kan selv­føl­ge­lig va­e­re rug­brød, kna­ek­brød og lyst brød. Pas­ta, nud­ler og ris fin­des og­så i fuld­kornsva­ri­an­ter.

en la­ek­ker hav­re­grød til mor­gen­mad – kom ger­ne tør­ret frugt og kryd­de­ri­er i.

det hvi­de brød ud med fuld­korns­brød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.