Ade­le er til­ba­ge i stor­form

BT - - NAVNE -

det tids­punkt no­gen­sin­de at ha­ve ud­gi­vet et al­bum, men blot sing­len ’Ho­me­town Gl­ory’ i 2007, der hand­ler om hen­des hjem­stavn Tot­ten­ham i Lon­don. I ja­nu­ar 2008 ud­kom gen­nem­brud­s­sing­len ’Cha­sing Pa­ve­ments’ samt hen­des de­butal­bum ’19’.

Det helt sto­re in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud fik hun, da hun ud­gav ’Rol­ling in the De­ep’, som blev et ra­dio­hit i 2011. Og si­den er fulgt hit på hit med bl.a. ’Set fi­re to the Rain’ og ’So­meo­ne li­ke you’, der kom med al­bum­met ’21’ i 2011. I 2012 skrev og ind­spil­le­de hun des­u­den ti­tel­me­lo­di­en til James Bond-fil­men ’Sky­fall’, som blev den før­ste Bond-sang, der vandt bå­de en Gol­den Glo­be, en Brit Award og en Oscar.

Det var med an­dre ord hef­ti­ge år, hvor suc­ces og pri­ser stod i kø, og der­for var der nok ik­ke no­get at si­ge til, at hun trak sig til­ba­ge fra of­fent­lig­he­dens sø­ge­lys for at sø­ge fred, da ka­er­lig­hed og ba­by blev før­ste pri­o­ri­tet.

Ade­le er el­sket af si­ne fans for si­ne san­ge, der syn­ges med en in­der­lig­hed, der kan frem­brin­ge tå­rer hos en­hver sja­el. Det er ik­ke til­fa­el­digt, for hun har selv åbent for­talt om for­li­ste par­for­hold og svigt, der har gi­vet in­spira­tion til hen­des san­ge.

Hun bli­ver og­så kaldt ’Tot­ten­hams ro­se’. Hun er født der og vok­se­de op sam­men med sin mor, der var mø­bel­de­sig­ner, da hen­des wa­li­si­ske far for­lod dem, da Ade­le var to år gam­mel. Hun blev fa­er­dig på The BRIT School for Per­for­m­ing Arts & Te­ch­no­lo­gy i 2006, og det var dér, hun be­gynd­te at ind­spil­le ’Ho­me­town Gl­ory’.

Og for ik­ke at sva­el­ge for me­get i for­ti­dens tå­rer, så er her, hvad hun selv skrev i en pres­se­med­del­el­se nog­le da­ge ef­ter, at al­bum­met ’25’ blev an­non­ce­ret:

»Mit sid­ste al­bum var et bre­akup-al­bum, og hvis jeg skal sa­et­te en ma­er­kat på det nye al­bum, bli­ver det et al­bum, der skal gø­re det godt igen for den tab­te tid – og for alt, hvad jeg gjor­de og ik­ke gjor­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.