Ol­sens sid­ste dans?

BT - - PLAYOFF-GYSER -

DET ER DA­GEN før da­gen. Ik­ke som i san­gen fra ju­le­ka­len­de­ren ’Jul på Slot­tet’, men da­gen før dén dag, der kan bli­ve Mor­ten Ol­sens sid­ste i job­bet som dansk land­stra­e­ner. Ef­ter 5.618 af slagsen på ta­bu­ret­ten.

Mor­ten Ol­sen har va­e­ret land­stra­e­ner i halv­de­len af min le­ve­tid, og han har over­ord­net set gjort et godt styk­ke ar­bej­de og gi­vet os man­ge sto­re øje­blik­ke med de rød-hvi­de. Man­ge vil va­e­re ue­ni­ge i den på­stand, men det er min – end­da ret så kla­re – hold­ning.

Men for­mår det dan­ske lands­hold i mor­gen af­ten ik­ke at kom­me til­ba­ge fra 1-2-ne­der­la­get i Sto­ck­holm, bør da­gen i mor­gen va­e­re Ol­sens sid­ste som chef for dansk fod­bolds flagskib. Mis­ser Dan­mark EM-bil­let­ten, er der i mi­ne øj­ne in­gen an­den ud­vej, end at Ol­sen en­ten tra­ek­ker sig, el­ler at han sam­men med DBU når til enig­hed om at stop­pe sam­ar­bej­det, godt et halvt år før det el­lers var plan­lagt. GLIP­PER EM, HAR det dan­ske hold brug for ny in­spira­tion, en ny le­der og en ny be­gyn­del­se så hur­tigt som mu­ligt. Så hvis DBUs fo­re­truk­ne land­stra­e­n­er­kan­di­dat er le­dig til nytår – og det er han, hvis Mi­cha­el Laud­rup vil ha­ve job­bet – er der in­gen tid at spil­de. Mor­ten Ol­sen må gi­ve rat­tet på lands­holds­bus­sen vi­de­re til den na­e­ste chauf­før. Det vil han og­så helst selv, tror jeg helt ae­r­ligt, i ste­det for at gå igen­nem me­re end et halvt år uden be­ty­den­de kam­pe, uden for­mål og med be­folk­nin­gen på nak­ken.

At stop­pe nu i til­fa­el­de af en mis­set dansk EM-kva­li­fi­ka­tion vil va­e­re den mest va­er­di­ge af­sked for en mand, der har be­ty­det me­re for dansk fod­bold gen­nem de se­ne­ste man­ge år, end no­gen an­den. OL­SEN VIL DANSK fod­bold og lands­hol­det det bed­ste. Der­for vil han for­ment­lig og­så gi­ve sin af­lø­ser de bedst mu­li­ge ar­bejds­vil­kår. Dem får han med så lang for­be­re­del­ses­tid som over­ho­ve­det mu­ligt frem mod kva­li­fi­ka­tio­nen til VM i Rusland, der be­gyn­der til ef­ter­å­ret. For­års­må­ne­der­ne og et par ven­skabs­kam­pe kan gi­ve en ny land­stra­e­ner tid og mu­lig­hed til at fin­de et hold og et kon­cept, in­den de be­ty­den­de kam­pe kom­mer. Det kan be­ty­de ik­ke så lidt for lands­hol­dets frem­tid.

Mor­ten Ol­sen har bry­stet sig af, at han har gen­nem­ført et lø­ben­de ge­ne­ra­tions­skif­te på lands­hol­det de se­ne­ste par år. Og det har han og­så til dels ret i. Men på det se­ne­ste har han haft en ten­dens til at gå til­ba­ge til den gam­le gar­de. Kig ba­re på star­top­stil­lin­gen mod Frank­rig i ok­to­ber el­ler midt­ba­nen i Sto­ck­holm lør­dag af­ten.

Der er man­ge un­ge spil­le­re i den dan­ske trup, og de har og­så få­et mu­lig­he­den på skift. Det ene øje­blik har Pio­ne Si­sto spil­let, det na­e­ste Ni­co­lai Jør­gen­sen og det tred­je Vik­tor Fi­s­cher el­ler Yus­suf Poul­sen. Men det er ik­ke lyk­ke­des Ol­sen at spil­le no­gen af de sto­re ta­len­ter, der i som­mer spil­le­de se­mi­fi­na­le ved U21-EM, helt ind på hol­det. In­gen af dem er stam­spil­le­re. Ik­ke en­gang Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, der så sent som i ju­ni lig­ne­de om­drej­nings­punk­tet på det dan­ske hold. De se­ne­ste to kam­pe er han star­tet på ba­en­ket. DET ER EN streg i Ol­sens reg­ning, at han af de un­ge ta­len­ter blot har for­må­et at gø­re Riza Dur­mi­si til stam­spil­ler det­te ef­ter­år. Og det er her, en ny land­stra­e­ner skal ta­ge fat. Han skal in­te­gre­re spil­le­re som Si­sto, Jør­gen­sen, Fi­s­cher, Poul­sen og ik­ke mindst Højb­jerg og An­dreas Chri­sten­sen. Ik­ke ba­re i trup­pen, men i den fa­ste star­top­stil­ling.

Det bør va­e­re ens­be­ty­den­de med et far­vel til en hånd­fuld af de spil­le­re, der har va­e­ret Ol­sens fa­ste føl­ge­s­ven­de i an­den halv­del af hans land­stra­e­ner­tid. 36-åri­ge Lars Ja­cob­sen kan spil­le sin sid­ste land­skamp i mor­gen, selv om han fort­sat har et højt bund­ni­veau, og en af­lø­ser ik­ke just ban­ker knald­hårdt på dø­ren. Det gør til gen­ga­eld en sub­sti­tut for Wil­li­am Kvist, som, jeg me­ner, fort­sat har en rol­le at spil­le i trup­pen, når han er i bed­re form, end han var lør­dag. Men hans start­plads bør ef­ter­hån­den gå til An­dreas Chri­sten­sen, der har spil­let den de­fen­si­ve midt­ba­ne på U-lands­hol­de­ne.

Og­så Tho­mas Ka­h­len­berg, der spil­ler frem­ra­gen­de i Su­per­liga­en men faldt til bunds i Sto­ck­holm, lig­ner sam­men med li­ge­le­des 32-åri­ge Jakob Poul­sen en spil­ler, som en ny land­stra­e­ner ik­ke nød­ven­dig­vis bør ha­ve i spil til si­ne startopstillinger. De har hørt Ol­sens tid til. Til gen­ga­eld skal en Mi­cha­el Kro­hn-De­hli i form fort­sat ha­ve en rol­le at spil­le, selv om og­så han er 32 år. ALT DET­TE AF­HA­EN­GER na­tur­lig­vis af, om kam­pen i mor­gen af­ten over­ho­ve­det bli­ver Mor­ten Ol­sens sid­ste i spid­sen for det dan­ske lands­hold. Om en­ten han selv, DBU el­ler de to par­ter i fa­el­les­skab be­slut­ter at si­ge ’nok er nok’ i til­fa­el­de af et sam­let ne­der­lag til sven­sker­ne. I går vil­le Ol­sen ik­ke si­ge no­get om, hvor­vidt han vil tra­ek­ke sig, hvis Sve­ri­ge sny­der Dan­mark for EM-bil­let­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.