’Dan­mark går vi­de­re’

BT - - PLAYOFF-GYSER -

BT I STO­CK­HOLM at få sco­ret et mål. De bur­de og­så ha­ve få­et et straf­fes­park. Hav­de dom­me­ren set det, var det og­så ble­vet dømt,« ly­der det fra Bo Jo­hans­son med hen­vis­ning til si­tu­a­tio­nen, da Ni­ck­las Bendt­ner blev re­vet i trøj­en i fel­tet.

Han så et dansk hold, der trods ne­der­la­get ud­vi­ste en bed­re tek­nisk kun­nen end sven­sker­ne. Net­op det­te greb op­for­drer den tid­li­ge­re dan­ske land­stra­e­ner sin ef­ter­føl­ger til at ud­nyt­te igen i mor­gen i Kø­ben­havn.

»Dan­mark ser bed­re ud på tek­nik­ken. De har hur­ti­ge, un­ge spil­le­re, som har im­po­ne­ret en hel del. Jeg sy­nes, de var fra­ek­ke og go­de til at prø­ve, og de var ik­ke ban­ge for at drib­le selv i Sve­ri­ges straf­fes­parks­felt. Danmarks pro­blem var ik­ke of­fen­si­ven,« si­ger Bos­se Jo­hans­son.

»Sve­ri­ge fik lidt me­re respekt for de un­ge fy­re, der tør drib­le og bru­ge den tek­nik, de åben­lyst har. Det vil sven­sker­ne va­e­re me­re på­pas­se­li­ge i for­hold til tirs­dag af­ten i Par­ken,« fort­sa­et­ter han. Op­skrif­ten er klar Jo­hans­son, der ef­ter Mor­ten Ol­sen over­tog lands­hol­det i 2000, holdt en pau­se fra fodbolden, hvor­ef­ter han tra­e­ne­de sven­ske IFK Göte­borg og nor­ske Mol­de, er ik­ke i tvivl om, hvem fa­vo­rit­ten er til at gå vi­de­re, ef­ter den sven­ske sejr.

»Dan­mark har de bed­ste kort på hån­den. Sco­rer de og vin­der 1-0, er det nok. Med tan­ke på, at Dan­mark er på hjem­me­ba­ne og kan nø­jes med 1-0, sy­nes jeg, de er fa­vo­rit­ter til at gå vi­de­re og få EM-bil­let­ten,« si­ger han, in­den han gi­ver Mor­ten Ol­sen en – gan­ske vist op­lagt – nøg­le til sejr.

»Me­get hand­ler om Zla­tan (Ibra­him­ovic, red.). Kan det dan­ske hold hol­de ham fra at sco­re – som de har gjort før med man­ge af de sam­me spil­le­re – er chan­cen rig­tig god,« fort­sa­et­ter den i dag 72-åri­ge pen­sio­ne­re­de tra­e­ner og til­fø­jer:

»Det er ut­ro­ligt ta­et, men jeg tror, Dan­mark en­der med at gå vi­de­re. Men for mig er det in­tet pro­blem, uan­set hvem der går vi­de­re. Jeg har to vin­de­re uan­set hvad,« gri­ner sven­ske­ren med de gla­s­kla­re dan­ske bånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.