Li­vet sat i

BT - - PLAYOFF-GYSER -

I TERRORENS SKYG­GE ta­et på 20-åri­ge Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg.

Lør­dag ven­te­de hans må­ske største kamp i kar­ri­e­ren, men med de gru­ful­de bil­le­der fra Pa­ris, blev fodbolden plud­se­lig sat i re­lief.

»Jeg lå fre­dag af­ten, og så si­ger man til sig selv: ’Man har li­ge sid­det og snak­ket med fa­mi­li­en og sagt, at man i mor­gen skal spil­le en af de vig­tig­ste kam­pe, man no­gen­sin­de har spil­let, og så sker så­dan no­get. Så er det he­le plud­se­lig må­ske ik­ke så vig­tigt, som man går og tror’,« lød det i går fra Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg i lands­holds­lej­ren i Hels­in­gør.

Det of­fi­ci­el­le dødstal var i går ef­ter­mid­dag 129, mens der fort­sat er man­ge sår­e­de i kri­tisk til­stand.

»Hvad der sker dér, gør bå­de ondt og ka­ster lidt skyg­ge over he­le ver­den. Jeg ved ik­ke, hvor­dan I hav­de det, men jeg ved, at jeg per­son­ligt gik rundt med en klump i hal­sen og en ma­er­ke­lig fø­lel­se i ma­ven. Det er ube­ha­ge­ligt, men mi­ne tan­ker går selv­føl­ge­lig til dem i Pa­ris,« sag­de Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og for­tal­te, at der har va­e­ret sam­ta­ler om tra­ge­di­en i lands­holds­lej­ren imel­lem tak­tik­mø­der og tra­e­ning. Selv har han brugt de no­gen­lun­de ja­ev­nal­dren­de An­dreas Chri­sten­sen og Riza Dur­mi­si til at ta­le om an­gre­bet, som Is­la­misk Stat har ta­get an­sva­ret for.

»Njah, vi er pro­fes­sio­nel­le og ved, hvad der ga­el­der. Det fik vi for­hå­bent­lig og­så vist.« Ta­ger ik­ke start­plads for gi­vet Det gjor­de Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, da han sam­men med Ni­co­lai Jør­gen­sen og Yus­suf Poul­sen blev sendt på ba­nen ved stil­lin­gen 0-2. Højb­jerg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.