Hvad nu, Ol­sen?

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Punkt ét er, om vi kan hånd­te­re Zla­tan. Det er de­res x-fak­tor, så det vil altid va­e­re et fo­kus­punkt. Han er ba­re så me­get bed­re end de an­dre på ba­nen. Det na­e­ste er, om vi kan mat­che sven­sker­ne, når de skub­ber Emil Fors­berg ind fra sin kant og vil ska­be cen­tra­le over­tal. Det sid­ste bli­ver, om vi kan ram­me Chri­sti­an Erik­sen mel­lem de to fi­re-ka­e­der – alt­så bag de cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re og for­an stop­per­ne. Det er dér, Erik­sen er

rig­tig god.

Da vi var bag­ud 2-0, ta­enk­te jeg, at vi var ude – så 1-2 er et fan­ta­stisk ud­gangs­punkt. Pro­ble­met er, at re­sul­ta­tet ik­ke af­spej­ler spil­let på ba­nen. Der­u­d­over kan Sve­ri­ge nø­jes med 0-0, og vi har set, at vi har sto­re pro­ble­mer, når vi selv skal ska­be kam­pe­ne. 55/45 i sven­sker­nes favør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.