Den gyld­ne dansk

BT - - PLAYOFF-GYSER -

FULD FART FREM Rook­i­en Ni­ko­laj Eh­lers fly­ver mod stjer­ner­ne, og Fre­de­rik An­der­sen le­ve­rer mira­kel­red­nin­ger i må­let. Det er blot to ek­semp­ler på dan­ske pra­e­sta­tio­ner, der får is­ho­ck­ey­kom­men­ta­tor Jim­my Bøj­gaard til at kal­de den­ne NHL-sa­e­son – om­end man kun er nå­et knap en fjer­de­del ind i grund­spil­let – for den bed­ste no­gen­sin­de af dan­ske spil­le­re. Det vrim­ler med dan­ske NHL-spil­le­re, og de re­pra­e­sen­te­rer langt fra det tyn­de øl i den sta­er­ke nor­da­me­ri­kan­ske liga. Uge ef­ter uge spil­ler de al­le på højt ni­veau, og iføl­ge TV2’s is­ho­ck­ey­kom­men­ta­tor Jim­my Bøj­gaard har dan­sker­ne al­drig pra­este­ret bed­re end net­op nu.

»Det er de bed­ste dan­ske pra­e­sta­tio­ner i NHL no­gen­sin­de. Al­le seks spil­le­re er knivskar­pe og le­ve­rer på sam­me tid. De har al­le nøg­lerol­ler på hol­de­ne. Det, der spe­ci­elt har im­po­ne­ret mig, er, hvor højt i hie­rar­ki­et de dan­ske spil­le­re be­fin­der sig på hol­de­ne – de bli­ver al­le brugt i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner, hvil­ket vid­ner om en høj stjer­ne på de­res respek­ti­ve hold,« slår han fast.

Dan­mark er ik­ke blandt de største is­ho­ck­ey­na­tio­ner i ver­den – langt fra trods den flot­te hi­sto­rie med del­ta­gel­se ved de se­ne­ste 13 A-VM i tra­ek. Al­li­ge­vel fin­des der li­ge nu seks spil­le­re i NHL med dansk pas, og si­den 2008-09-sa­e­so­nen har mindst fi­re dan­ske­re truk­ket en NHL-trø­je over ho­ve­d­et hver sa­e­son. Helt vildt Men hvor stort er det egent­lig med så man­ge go­de dan­ske spil­le­re i NHL? Ka­em­pe stort, hvis man spør­ger Jim­my Bøj­gaard, der for­kla­rer, at Dan­mark er langt for­an stør­re ho­ck­ey­na­tio­ner, når det kom­mer til at pro­du­ce­re spil­le­re til NHL.

»Det er helt vildt. Hvis man forta­el­ler en ca­na­di­er, hvor man­ge skøjte­hal­ler vi har i Dan­mark og bag­ef­ter, at vi har seks spil­le­re i NHL, vil han tro, at det er løgn. Ik­ke en­gang en stor is­ho­ck­ey­na­tion som Ca­na­da kan pro­du­ce­re det an­tal go­de NHL­spil­le­re, som Dan­mark gør, hvis man ser ud fra ind­byg­ger­tal. Det kan sam­men­lig­nes med, hvis Dan­mark i fod­bold hav­de 15 Chri­sti­an Erik­sen’er lø­ben­de rundt i Pre­mi­er Le­ague – for­di NHL er så me­get stør­re end an­dre ho­ck­ey­liga­er i ver­den. I fod­bold er der trods alt go­de liga­er an­dre ste­der end i Eng­land. At Dan­mark kan le­ve­re så man­ge dyg­ti­ge spil­le­re til NHL skyl­des godt ta­len­t­ar­bej­de i Dan­mark, men og­så at al­le de nu­va­e­ren­de NHL-spil­le­re kom af sted i en tid­lig al­der,« si­ger han. Ver­dens hur­tig­ste Det ny­e­ste dan­ske isla­et i NHL er den un­ge ko­met Ni­ko­laj Eh­lers, der al­le­re­de ef­ter kort tid har få­et vist sig flot frem for Win­nipeg Jets i NHL. Det har is­ho­ck­eyjour­na­list Matt Lar­kin fra ma­ga­si­net The Ho­ck­ey News lagt ma­er­ke til. I en ar­ti­kel i sid­ste uge ud­råb­te han den 19-åri­ge rook­ie til at va­e­re ver­dens hur­tig­ste is­ho­ck­ey­spil­ler.

»Han er så bla­en­den­de hur­tig...Eh­lers (Ni­ko­laj, red.), 19, kan me­get vel va­e­re den hur­tig­ste i spil­let dis­se da­ge. Fra det øje­blik Win­nipeg draf­te­de ham, har han vist po­ten­ti­a­let til at trans­for­me­re The Jets (Win­nipeg, red.) til en me­re dy­na­misk og of­fen­siv klub,« ud­dy­be­de Matt Lar­kin sin ud­ta­lel­se i ar­tik­len.

Ni­ko­laj Eh­lers, der i øv­rigt er søn af den al­ler­før­ste dan­sker, der blev draf­tet til NHL, He­inz Eh­lers, er som na­evnt den se­ne­st an­kom­ne til ver­dens bed­ste is­ho­ck­ey­liga af de i alt seks dan­ske­re. Det an­tal dan­ske spil­le­re er Jim­my Bøj­gaard dog ik­ke sik­ker på, at frem­ti­den kom­mer til at by­de på.

»Som jeg ser det, er der ta­le om en gyl­den ge­ne­ra­tion af dan­ske spil­le­re i NHL, som be­gynd­te, da Frans Ni­el­sen kom over og be­vi­ste, at dan­ske­re godt kan be­gå sig i liga­en. Re­a­li­stisk set er seks spil­le­re nok høj­de­punk­tet for, hvad vi kan hå­be på at ha­ve af dan­ske­re i NHL på en gang. I frem­ti­den er to spil­le­re nok et me­re na­tur­ligt le­je, så vi skal ny­de de seks, der er li­ge nu. Det er sva­ert at øn­ske sig me­re.« Det er de bed­ste dan­ske pra­e­sta­tio­ner i NHL no­gen­sin­de. Al­le seks spil­le­re er knivskar­pe og le­ve­rer på sam­me tid. De har al­le nøg­lerol­ler på hol­de­ne

Jim­my Bøj­gaard

Så kan man med de rød-hvi­de-bril­ler på gla­e­de sig over, at Frans Ni­el­sen med si­ne 31 år er al­der­spra­esi­dent blandt de dan­ske spil­le­re. Det gi­ver ud­sigt til man­ge go­de år end­nu for den gyld­ne dan­ske NHL­ge­ne­ra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.