Ny ma­na­ger til Ke­vin – NU

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LAD MIG BE­GYN­DE med at slå fast: Jeg har dyb respekt for det ar­bej­de, ma­na­ger Dor­te Riis gjor­de for at fø­re Ke­vin Magnus­sen frem til For­mel 1. Det var im­po­ne­ren­de, at hun for­må­e­de at rej­se de an­gi­ve­ligt cir­ka 50 mil­li­o­ner kro­ner, det ko­ste­de at gø­re Magnus­sen For­mel 1-klar

Men li­ge så im­po­ne­ret jeg er over ar­bej­det in­den For­mel 1, li­ge så fru­stre­ret er jeg ble­vet over Riis’ pra­e­sta­tio­ner, si­den McLa­ren­kon­trak­ten blev un­der­skre­vet i novem­ber 2013. Hun in­si­ste­re­de fra dag ét på at gø­re tin­ge­ne på sin egen må­de. Hun kom sja­el­dent til lø­be­ne, og hun op­byg­ge­de al­drig det net­va­erk i pad­do­ck­en, al­le an­dre ma­na­ge­re le­ver af.

Her på In­ter­la­gos-ba­nen, hvor årets na­est­sid­ste grand­prix blev kørt i we­e­ken­den, for­hand­les der på li­vet løs om de sid­ste le­di­ge ra­cer- og re­ser­ve-kø­rer­plad­ser i 2016 fel­tet. Men Dor­te Riis og Ke­vin Magnus­sen mang­ler i pad­do­ck­en. Fak­tisk har Riis ik­ke va­e­ret i pad­do­ck­en si­den Bel­gi­ens Grand Prix for snart tre måneder si­den. MAGNUS­SEN ER det mind­ste lov­ligt und­skyldt – mens re­sten af For­mel 1-fol­ket sat­te kurs mod São Paulo, hav­de han travlt med at te­ste Pors­ches Le Mans-ra­cer på Circu­it de Ca­ta­lu­nya uden for Bar­ce­lo­na. Men hvis Dor­te Riis sta­dig har am­bi­tio­ner som For­mel 1-ma­na­ger, bur­de hun va­e­re på plads her i São Paulo. At hun ik­ke er her, har sat fart i ryg­ter­ne om, at for­hol­det mel­lem hen­de og Ke­vin Magnus­sen knir­ker.

Jeg har na­tur­lig­vis spurgt Dor­te Riis om hen­des sam­ar­bej­de med Ke­vin Magnus­sen. Be­ske­den har va­e­ret, at det var ’bu­si­ness as usu­al’.

Når jeg har spurgt Ke­vin Magnus­sen

Iom sam­ar­bej­det med Dor­te Riis, er sva­ret et me­get si­gen­de ’in­gen kom­men­ta­rer’.

At et el­ler an­det ik­ke fun­ge­rer, fik jeg be­kra­ef­tet for­le­den dag. Team­che­fen for det nye Haa­steam, Günt­her Ste­i­ner, for­tal­te mig, at for­hand­lin­ger­ne om en 2016-kon­trakt ude­luk­ken­de fo­re­gik med Magnus­sen selv – Dor­te Riis var ik­ke in­vol­ve­ret.

Og langt ind i McLa­ren-tea­met har man i bå­de 2014 og 15 un­dret sig over Dor­te Riis’ me­get mang­len­de Plan B for Magnus­sens frem­tid.

Al­li­ge­vel er Dor­te Riis of­fi­ci­elt sta­dig ma­na­ger for Ke­vin Magnus­sen. JEG VED IK­KE, hvad der sta­dig bin­der dem sam­men, men i ver­dens dy­re­ste sport spil­ler pen­ge altid en rol­le. Jeg ken­der na­tur­lig­vis ik­ke de­tal­jer­ne i de­res af­ta­le, og har in­gen ret til at blan­de mig. Men jeg har ret til at ha­ve en me­ning om tin­ge­ne, og den er me­get klar: Hvis det hand­ler om, at Dor­te Riis me­ner, at hun har pen­ge til­go­de, sy­nes jeg, hun skul­le glem­me sit til­go­de­ha­ven­de. Den må­de, Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re er for­val­tet på de se­ne­ste to år, la­eg­ger ik­ke op til be­ta­ling.

OK. Jeg er sik­ker på, hun har brugt rig­tig man­ge timer på Magnus­sen, men i For­mel 1 er det kun re­sul­ta­ter­ne, der ta­el­ler. Og dem har Magnus­sens ma­na­ger ik­ke haft no­gen af de se­ne­ste år.

Hvis Ke­vin Magnus­sen skal til­ba­ge til For­mel 1, kra­e­ver det en ma­na­ger, der kom­mer i pad­do­ck­en, ken­der spil­let, og er på for­navn med team­che­fer­ne. Og hel­le­re i dag end i mor­gen.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.