Sø­stre dø­de i brors ar­me

BT - - NYHEDER -

TER­ROR li­vet i Pa­ris bli­ver al­drig det sam­me igen. For mens de tu­ne­sisk-fød­te sø­stre Ha­li­ma og Hou­da Saa­di sam­men med de­res ven­ner og bror ny­der fød­sels­dag­mid­da­gen ved et af ca­fe­ens uden­dørs bor­de, er en sort bil kom­met kø­ren­de ad Rue de Cha­ron­ne i 11. ar­ron­dis­se­ment. Bi­len stand­ser for­an café La Belle Equipe, og ud sprin­ger to sort­kla­ed­te ma­end. Uden var­sel be­gyn­der de at sky­de vildt ind mel­lem café­ga­ester­ne. Ef­ter­la­der sig to børn Tre mi­nut­ter ef­ter er det bruta­le angreb slut. De to ma­end sprin­ger ind i bi­len og kø­rer va­ek, ef­ter­la­den­de sig et ma­re­ridt af blod, kaos, skra­ek. Og død. Ha­li­ma Saa­di dø­de i sin brors ar­me. Hun blev ba­re 34 år og ef­ter­la­der sig to børn på hen­holds­vis tre og seks år. Iføl­ge fle­re en­gel­ske me­di­er dø­de lil­le­søste­ren Hou­da Saa­di se­ne­re på et ho­spi­tal. Iføl­ge fran­ske me­di­er har sø­stre­nes ene bror op­lyst, at Hou­da Saa­di blev hårdt sår­et og bragt på ho­spi­ta­let. Men at man ik­ke ken­der hen­des ska­eb­ne. End­nu. Kom fra Tunis Ha­li­ma og Hou­da Saa­di var døtre af Kha­li­fa Saa­di, der kom til Frank­rig fra Tunis i 1970.

Ud­over sø­stre­ne er der og­så de to brødre, Bas­hir og Ab­dul­lah Saa­di. Bå­de fa­de­ren og brø­de­ne kaemper mel­lem sorg og vre­de. Og de la­eg­ger iføl­ge det fran­ske me­die se­ne­jet.net ik­ke skjul på de­res vre­de over ter­r­o­ri­ster­nes hand­lin­ger.

»Vi skal iden­ti­fi­ce­re dem. Og vi skal va­e­re hår­de mod de men­ne­sker og dri­ve dem ud af lan­det,« si­ger Bas­hir Saa­di iføl­ge se­ne­jet.net. Bå­de han og fa­de­ren frem­ha­e­ver, hvor­dan de­res fa­mi­lie altid har va­e­ret et møn­ster­ek­sem­pel på in­te­gra­tion.

»I vo­res fa­mi­lie har vi altid ar­bej­det. Al­le sam­men. Vi var et smukt bil­le­de på in­te­gra­tion. Men de, ter­r­o­ri­ster­ne, de øde­la­eg­ger det he­le,« si­ger Bas­hir Saa­di. Da en by­ge af kug­ler sprøjte­de ind over ga­ester­ne på café La Belle Equipe fre­dag i Pa­ris, for­søg­te den 40-åri­ge Lu­d­ovic Boum­bas at red­de si­ne ven­ners liv med sin egen krop. I sø­stre­ne Ha­li­ma og Hou­da Saa­dis sel­skab på café La Belle Equipe var og­så den 40-åri­ge Lu­d­ovic Boum­bas. Han stam­me­de op­rin­de­ligt fra Congo, men hav­de bo­et i Frank­rig i åre­vis og ar­bej­de­de som chauf­før.

Men fre­dag den 13. novem­ber skul­le bli­ve skel­sa­et­ten­de for ’Lu­do’, som han blev kaldt. Da reg­nen af kug­ler fra de to ter­r­o­ri­ster hag­le­de ned over café­ga­ester­ne, ka­ste­de den 40-åri­ge chauf­før sig nem­lig ind for­an de kvin­de­li­ge ga­e­ster i sel­ska­bet for med sin egen krop at be­skyt­te og red­de dem.

Hans hel­te­mo­di­ge ger­ning red­de­de li­vet for en af kvin­der­ne i sel­ska­bet. For selv om kug­ler­ne bo­re­de sig gen­nem Lu­d­ovic Boum­bas krop og bag­ef­ter ind i kvin­dens, over­le­ve­de hun at­ten­ta­tet.

Men det gjor­de Lu­d­ovic Boum­bas ik­ke. Han be­tal­te den ul­ti­ma­ti­ve pris for sin hel­te­mo­di­ge ger­ning. Og helt er pra­e­cis, hvad han er ble­vet ud­råbt til af si­ne ven­ner.

»Lu­do el­ske­de men­ne­sker. Han var ba­re et af de bed­ste men­ne­sker, ver­den hav­de. Men han hav­de ik­ke en chan­ce,« ud­ta­ler en af Lu­d­ovic Boum­bas ano­ny­me ven­ner til den bri­ti­ske avis The Te­le­graph.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.